Probrano po: članak
Prikazano 1-100 od 313 zapisa
Glagoljica i glagoljaši u Poljicima / Josip Bratulić
1
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / Josip Hamm
7
Varijante u prijepisima hrvatskih glagoljaša / Josip Hamm
9
Trećoredska glagolitika / Kristijan Kuhar.
13
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
14
15
Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského : [prikaz] Josip Hamm
16
Starohrvatski prijevod "Pjesme nad pjesmama" / Josip Hamm
19
Srednjovjekovni itinerar po Svetoj zemlji iz Vinodolskoga zbornika / Josip Vučković
20
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru / Lucija Turkalj
21
Ruska redakcija u glagoljskim spomenicima / Josip Hamm
25
Rad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
27
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata : Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament / Vesna Badurina-Stipčević
28
Problemi normalizacije u vezi s poluglasom (Rad na Rječniku općeslavenskog književnog jezika hrvatske redakcije) / Milan Mihaljević
30
Prijevodni obrasci, konceptualizacija i značenje leksema hrvatske crkvenoslavenske osnove smêr- u nebiblijskim tekstovima / Vida Vukoja.
31
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
32
P. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
33
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
34
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil) : [prikaz] Ivan Botica
35
Paleoslavistika, cyrilo-methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića Eduard Hercigonja
37
O jeziku Vidova Brevijara / Milan Mihaljević.
41
O glasu j i načinima njegova bilježenja u tekstovima hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika / Milan Mihaljević
42
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice / Vesna Badurina-Stipčević
44
N.S.Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik : [prikaz] Josip Hamm
45
Nekoliko lingvističkih zanimljivosti iz hrvatskoglagoljskih kodeksa / Milan Mihaljević
50
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 / Vesna Badurina-Stipčević.
53
Livanjski glagoljski fragment brevijara / Marinka Šimić.
56
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević
59
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.) / Vesna Badurina Stipčević.
60
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan Mihaljević.
62
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti : Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima / Vesna Badurina-Stipčević.
63
Kajkavizmi u Tkonskom zborniku / Marinka Šimić.
66
J. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
68
Josip Vrana, Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506. : [prikaz] / Josip Hamm
69
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima / Vesna Badurina-Stipčević
70
Jezik kanona mise u Kožičićevu "Misalu hruackom" / Milan Mihaljević.
71
Izložba »Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj« (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.) / Marinka Šimić
76
Iz morfologije crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije / Jasna Vince-Marinac
77
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga / Ivana Eterović, Jozo Vela
78
Hrvatskoglagoljska Biblija / Vesna Badurina-Stipčević
79
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku / Vesna Badurina Stipčević.
80
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku / Jasna Vince
83
84
Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca / Vesna Badurina-Stipčević
87
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana / Marinka Šimić.
88
Glagoljska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz Oxfordskog kodeksa Ms. Can. lit. 414. / Eduard Hercigonja
90
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama / Ivan Botica.
93
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) / Ivan Botica, Tomislav Galović
94
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana / Anica Vlašić-Anić
95
Fonemi l, n, j i njihova grafija u hrvatskoglagoljskim rukopisima / Jasna Vince
98
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava / Milan Mihaljević.
100
I – jedanaesto slovo glagoljičke azbuke, sastavni veznik, upućuje na egipatski ideogram – ruku, simbolizira zajedništvo. Portal Glagoljica.hr je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti i učiniti dostupnim bogato glagoljsko nasljeđe.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/