M. Bogović, Crkva u Vinodolskom zakonu, str 63-78. 69

bilo bi razumljivo spominjanje opatija i samostana, jer ih je u vrijeme
donošenja Vinodolskog zakona bilo u krčkoj i senjskoj biskupiji.
Prema tome i ta bi rečenica mogla biti mehanički, bez dovoljno
pažnje, prenešena iz kneževa predloška.

Ako bi znanstvena kritika prihvatila ovakvo tumačenje rečenice: "v
koi biskupii e crikav rečena" time bi se potvrdila cjelovitost Vinodola
kao jedne administrativne crkvene jedinice, ali ostaje i dalje neriješeno
pitanje u kojoj se biskupiji ta jedinica nalazila. Većina autora smatra
da je Vinodol 1185. pripao senjskoj biskupiji. Crnčić, Košćak i Kovačić
dokazuju da je on od 1185. u krbavskoj biskupiji.' Više sam sklon ovoj
drugoj verziji. Ako bi se pokazala utemeljenom Košćakova
pretpostavka da je u darovnici Bele III. godine 1193. knezu Bartolu za
Modruš bio već uključen i Vinodol, onda bismo s još većom
vjerojatnosti mogli tvrditi da je pripadao krbavskoj biskupiji. Imajući
u vidu spornu autentičnost ranih darovnica Krčkim knezovima, ne
smijemo ni na tom podatku previše graditi. Smatram da do sada to
pitanje još nije dobilo jasan i konačan odgovor.

2. Crkvena organizacija

U crkvenom pogledu cijeli Vinodol sačinjavao je jedan
arhiprezbiterat ili dekanat sa sjedištem u Bribiru. Riječ je, dakako, o
ruralnom arhiprezbiteratu, jer je katedralni bio samo uz stolni ili
katedralni kaptol. Iz Bribira je, naime, među delegatima 1288.
arhiprvad (arhiprezbiter) Dragoslav. To nas upućuje na zaključak da
je Bribir ne samo najveće nego i najstarije crkveno središte, jer se
crkveni centri u srednjem vijeku nisu premještali bez velikuh
društvenih perturbacija. U Bribiru je pored arhiprezbiterata takoder
sjedište plovanije ili župe. Župska središta sigurno su bila još u
Novom, Hreljinu, Bakru, Trsatu i Grobniku, jer se iz tih mjesta među
delegatima spominju plovani. To ne isključuje mogućnost da je još
koje mjesto bilo središte župe jer se izričito kaže da je kriterij pri
izboru delegata bio poznavanje starih običaja. Sasvim je realno da je
postojao neki župnik koji je pod tim vidom zaostajao za kojim popom
iz svoje župe, pa čak i svjetovnjakom, pa se on nije pojavio među
zastupnicima. Kao moguće župe svakako u prvom redu valja
spomenuti mjesta koja se spominju u Zakonu i koja su već imala
organe svjetovne vlasti. To su Ledenice, Grižane i Drivenik. Iz

1 V. KOŠĆAK, N. dj. sir. 141; S. KOVAČIĆ, N. dj. str. 25-30.