M. Bogović, Crkva u Vinodolskom zakonu, str 63-78 67

Trogirski prijepis stavlja Vinodol u senjsku biskupiju, a splitski u
novoosnovanu krbavsku.' Naknadni izvori ne potvrđuju ni jedno ni
drugo sve do početka 15. stoljeća, kada je sasvim jasno da se Vinodol
nalazi u krbavskoj biskupiji. Ostaje, međutim, nejasnoća da li je tako
bilo sve od 1185. godine, ili su se nakon te godine zbile neke promjene
u pogledu biskupijske pripadnosti Vinodola. Budući da je u
međuvremenu donešen Vinodolski zakon, pitamo se da li nam on
može riješiti tu dilemu?

Vinodolski zakon spominje na više mjesta biskupa, ali nigdje ne
kaže o kojem se biskupu radi. Tako već u čl. 1..govori se o tome što
pripada biskupu prigodom posvete crkve. Kojem biskupu? Onome "v
koi biskupii e crkav rečena". Tekst, dakle, pretpostavlja da je Vinodol
podijeljen na više biskupija. Kako taj tekst treba shvatiti?

Neki misle da je jedan dio pripadao senjskoj, a drugi krbavskoj
biskupiji. Košćak se na to nadovezuje s podatkom iz Statuta grada
Senja iz 1388. godine, prema kojem su Ledenice jedno vrijeme
pripadale senjskoj općini. A kad je tako onda su mogle i pripadati
senjskoj biskupiji, dok je ostali dio Vinodola bio u krbavskoj
biskupiji.?

To bi tumačenje moglo stajati kad bi bilo sumnjivo kamo su
pripadale Ledenice u vrijeme Vinodolskog zakona. A tu je svaka
sumnja suvišna, jer je jasno da su u Novi 1288. došli iz Ledenica
predstavnici i općine i Crkve. Prema tome rečenica:" v koi biskupii e
crkav rečena" ostaje i dalje nejasna.

M. Barada, koji je inače svoje izdanje teksta Vinodolskog zakona
popratio brojnim bilješkama i tumačenjima,* tu rečenicu ostavlja bez
komentara. Polazeći od načela da napisano ima svoj smisao i razlog
zašto je tako napisano, potrebno je i dalje tražiti smisao gornje
rečenice i razloge zašto je ona našla svoje mjesto u Zakonu. Evo jedne
mogućnosti.

Budući da Krčki knezovi 1288. nisu gospodari samo Vinodola nego
također Krka, Modruša i Senja, spomenuta rečenica bi zgodno
pristajala uz taj okvir, jer se doista na tom području nalazi više
biskupija (krčka, senjska, krbavska). Ako se pokazala potreba da se u

 
  

, N. dj. str. 23-30 i M. Bogović, N. dj. 46-52. Smičiklas je (CD Il, 193) unio tu još veću

ipravo se on najviše citira.

2 V. KOŠĆAK; Položaj Vinodola u hrvatskoj feudalnoj državi, Historijski zbornik XVI (Zagreb
1963), str. 141, bilj. 43.

3 Usp. M. BARADA, Hrvatski vlasteoski feudalizam, Zagreb 1952., str. 98.