'Nismo prvi koji idemo putovima Stipana Konzula. Iscrpan i u glav.
nim crtama pouzdan životopis S. Konzula, na temelju izvorne građe
koju je objavio Ivan Kostrenčić?, objavio je već 1886. poznati hrvatski
polihistor Ivan Kukuljević Sakcinski u zbirci Glasoviti i zaslužni Hrvati
prošlih vjekova.3 Daljnje objavljivanje građe, a zatim i pojedine studije
o protestanitima i protestantizmu, posebice one Franje Bučarai, zaokru-
živale su sliku djelovanja hrvatskih protestanata, pa tako i Stj. Konzu-
la. Kad se kod Slovenaca počeo posebice i na širokim znanstvenim osno
vama proučavati život, rad i djelovanje Primoža Trubara, bačeno je
malo svjetla i na život i karakter S. Konzula. Budući da su znanstvenici
koji su proučavali Trubarovo djelovanje nastojali prikazati život, rad
i karakter P. Trubara u najljepšem svjetlu, a kako su se zbog nekih
oprečnih stavova i karakternih osobina Trubar i Konzul razilazili, iz
čega se rodio i jedan nemili sukob, u tim je prikazima Konzul ocrtan
kao čovjek izrazito svojegiav, prepreden i nezahvalan?. A trebalo je uzeti
i Konzulove i Trubarove izjave (upravo pisma u kojima su se međusob-
no optuživali) kritički i s oprezom! U oštrim optužbama jednoga i dru-
goga zasigurno ima više ljudske slabosti nego povijesne istine. O tome
je svojevremeno jasno i nedvosmisleno pisao i M. Murko.

 

 

** *

Stipan Konzul rodio se u Buzetu 1521. godine. U svojim pismima i
predgovorima nazivao se Istrijan, a u nekim latinskim dokumentima 1
Pinquentinus, tj. Buzećanin. Vjerojatno se kao bistar i okretan mladić
najmio kod kojega svećenika glagoljaša, pa je po običaju onoga vreme-
na, uz kućne poslove, naučio osnovno znanje iz disciplina koje su bile
nmužne za svećenički stalež. Buzet je tada, kao i kasnije, bio u sferi gla-
goljaškoga bogoslužja, pa je i Stipan Konzul bio glagoljaš. Sudeći po
njegovu kasnijem snalaženju u tuđem svijetu, po poznavanju talijansko-
ga i latinskoga jezika i glazbe, njegovo obrazovanje, kao i obrazovanje
tadašnjih istarskih svećenika glagoljaša, bilo je zamjerno. To upuću-

2. I. Kostrenčić, Urkundliche Beitriige zur Geschichte der protestantischen Literatur
der Siidslaven in den Jahren 1559—1565, Beč 1874.

3. I. Kukuljević Sakcinski, Glasoviti Hrvati prošlih vjekova, niz životopisa, Zagreb
1886, o Konzulu str. 98—125.

4. F. Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije, Zagreb
1910, Reformacija među Hrvatima po Istri, Vjesnik zemaljskog arkiva 1917, str.
161—186, Račun Stjepana Konzula Istranina za put iz Uracha na jug u god. 1563.
i 1564, ibidem_1913, str. 34—47, zajedno s F. Fancevom, Bibliografija hrvatske
protestaniske književnosti za reformacije, Starine 39, 1938, str. 49—128.

5. M. Rupel, Primož Trubar, Nolit 1960, str. 169, Slovenski protestantski pisci, Ljub-
ljana 1966, i drugdje.

6. M. Murko, Nekoliko reči o jeziku srpsko-hrvatskih protestantskih knjiga, Daniči-
ćev zbornik, Beograd—Ljubljana 1925, str. 72—106. Murko piše: »Nemci, kojima
su bili pristupni samo nemački Trubarovi predgovori, pripisuju Trubaru previše
učešća kod izdavanja srpsko-hrvatskih protestantskih knjiga, i naročito Th. Elze
je u svojim studijama nepravedan prema Konzulu i Dalmatinu. Istina je, da
Trubar nije bio običan prevodilac, kao Konzul i Dalmatin, jer je svoja vrela sa-
mostalno prerađivao, a neka dela i sastavljao iz raznih knjiga; osim toga je on
početnik sasvim novog književnog jezika, ali i Dalmatin i Konzul su znali napi-
sati barem svoje predgovore, a njihov jezik stoji svakako više Trubarova«, str. 75.

 

 

s2