Hrvati i Slovenci doprli do pred same romanske gradove na obali
mora i da ih ugrožavaju obrađujući njihova polja, pasući njihove
pašnjake i sijekući njihove šume. Hrvatski se, dakle, narod u Istri
potpuno sredio na novom području tokom 8. st.: onaj koji obrađuje
polja namjerava duže vremena ostati prisutan na prostoru koji obra-
duje, a zato je uslijedio i strah starih vlasnika što došljaci ne na-
mjeravaju ostaviti svoje nove posjede. Čini se da je feudalni sistem,
koji je nastupao franačkom pobjedom nad Bizantincima g. 788. bio
težak gradovima, ali taj se sistem utvrđuje jer iza njega stoje feu-
dalni gospodari i istarski biskupi, na koje se također gradovi tuže.
U Rižanskom pravorijeku građani ističu da je za vrijeme Grka
njima bilo bolje.

Hrvati su u istarske gradove prodirali sigurno već u jedanaestom
stoljeću: u 12. st. nalazimo ih kao važne svjedoke u međudržavnim
političkim ugovorima i kao stranke u poveljama i listinama. U kas-
nijim izvorima teže nam je pratiti hrvatsko stanovništvo u grado-
vima, jer ono prihvaćajući kršćanstvo mijenja i svoja imena i
preuzima kršćanska, zajednička starosjediocima. Tako ne možemo
odrediti ni broj Hrvata u gradovima, jer se oni gube među starim
stanovnicima, a vjerojatno preuzimaju i njihov jezik, govor civilizi-
ranije sredine. Do plodne kulturne i etničke simbioze u istarskim
gradovima nije došlo, kao što je to bio slučaj s dalmatinskim grado-
vima, a to zato što su političke i socijalne prilike u Istri bile drugačije
nego u Dalmaciji. Gradovi su već od najranijeg doba živjeli posebnim
političkim životom, paktirajući s Venecijom i ne obazirući se na za-
leđe koje je bilo hrvatsko. Do biološke i kulturne simbioze nije došlo
ni u gradu Krku, iako su i u taj grad Hrvati rano ulazili, a i sam je
grad bio okružen hrvatskim stanovništvom.

Izvori o ulaženju Hrvata u politički i društveni život Istre svje-
doče o njihovu znatnom broju i polaganom izjednačivanju sa staro-
sjediocima. U ispravi iz g. 1199. kojom je sklopljen sporazum između
Barbana i Pule, spominju se uz istarskog kneza Engelberta, župan
Dražica (Drasicha) iz Gračišća i Slavonja (Sclavogna) iz Gornjeg
(Starog) Pazina i gastald Pribislav (Pribisclaus) iz Barbana.? U drugoj
ispravi iz god. 1145. u Puli se spominje Petrus Sclavus, a četiri godine
kasnije opet Petrus Sclavus cum Arpo filio suo.? Čak i cesta koja je
vodila iz Pazina prema Poreču naziva se u izvorima g. 1030. Via

: Antoljak S., Pribislav je bio samo gastald Barbana (1199), Jadranski
zbornik 11/1957, str. 113—120 s ispravcima Kandlerovih pogrešaka.
* Kandler P., Notizie storiche di Pola, Poreč 1876, str. 272—4, 275—7.

334