na vokalizam te može li se u tim razlikama naći kakva sustavnost. Bro-
jevi uz navedene primjere označavaju stranicu u Valjavčevu izdanju
teksta.

1. Adaptacija stranih riječi

Prema lat. doctor u našim se korizmenjacima javljaju doktoro i duk-
tor. Riječ je vrlo česta, a samo se jednom među našim tekstovima javlja
razlika: Kolunić ima doktor, 43 a na tom istom mjestu /III a 19 ima
duktor'.

Prema lat. conscientia nalazimo u Kolunićevu (dalje K) zborniku ku-
šencija 68 a u III a 19 konšenciju.

Prema grč. filosofos nalazimo u K filosofi 65 a u III a 19 filužofi.

Prema lat. testamentum K ima tištamen'ti 23 a III a 19 taštamen'ti.

Usamljena je i razlika ezenis, 30 (u K) prema enezisy (I1I a 19) prema
lat. genesis.

Latinska imenica biblia dobila je u korizmenjaku III a 19 još jedan
slog: bibilii prema biblii (u K), a imenica sabatum uvijek je u K subota,
isto tako i u III a 19 osim u dva slučaja kad dolazi sobota (u K je i na
tim mjestima subota 28, 110).

Prema lat. pelecanus ima K pilikani 196, a u III a 19 pelikani.

Strana imena, osobna i druga, također su česta u oba korizmenjaka.
Pogledajmo razlike:

Kolunićev zbornik IH a19
Ap'salom, 44 Ap'solom"
Apsaloma 13 Apsoloma
*Efisiemp 37 Efesiem'
Faraonu 25 Faoronu
akarun'skimp 167 akarin'skimi.
akaran'skomu 167 akaron'skomu
Zaveli 8 Ezaveli
Izmail' 78 Zmail'

Premda nisam naveo malo primjera, možemo konstatirati da su razlike
ipak rijetke i posve nedovoljne da bi se iz njih izvlačili dalekosežniji
zaključci. Te su razlike, čini mi se, samo dokaz za onu opću nesigurnost
kojom se primaju i adaptiraju tuđice. Znatno su, naime, kod niza leksema
veće razlike unutar pojedinog korizmenjaka nego razlike među njima.

* Oblik Efisiem» je itacizam i rezultat je tradicionalne grafijske konzerva-
tivnosti utemeljene na ugledanju na staroslavenske predloške. To je, vjero-
jatno, slučaj i s oblicima Trizvićanin i Siraptu u kvarezimalu II a 19, na
mjestima gdje Kolunić ima Trezvićanin' i Seraptu 8,

68