tj. u svakoj prilici upotrebljavati termin (staro)crkvenoslavenski jezik. Mnogi, naime, vjeruju da
-je upravo to najbolji naziv a da ga je potisnuo strah od uporabe riječi »crkveni«. Ipak, to je
daleko od svake objektivne znanstvene istine. Termin starocrkvenoslavenski ukazuje na
najčešću funkciju toga jezika, ali najčešća funkcija nije i jedina. Nema nikakve sumnje da je
najveći dio korpusa pisanog na jeziku o kojemu govorimo - liturgijski, ali i u najvećoj starini
imamo tekstova koji pripadaju drugim funkcionalnim stilovima: sami Metodovi pravni tekstovi
i Konstantinovi lirski pokušaji izvan su tako imenovanog jezika, a ipak tome jeziku nesumnjivo
pripadaju. Osobitu bismo osjetljivost u tome morali pokazivati mi Hrvati. Naša glagoljaška
tradicija je tako bogata tekstovima i svakom njezinom poznavatelju jasno je da se prvi slavenski
književni jezik javlja ne samo u misalima, brevijarima i drugim liturgijskim tekstovima (mada
i opet najviše u njima), nego i u našim pravnim tekstovima, i u našoj lijepoj književnosti (tzv.
beletristici). Pročitamo li npr. pažljivo već tisuću puta čitanu Bašćansku ploču, zapazit ćemo da
je u njoj uočljivo više osobina prvoga slavenskoga književnog jezika nego elemenata hrvatskih
idioma, štoviše, možemo je držati pravim primjerom teksta pisanog hrvatskim tipom općesla-
venskoga književnog jezika.“ Taj bismo jezik mogli zvati hrvatskostaroslavenski da izbjegnemo
vrlo udomaćen ali posve nezadovoljavajuće objašnjen termin redakcija. Najčešće se kaže da je
redakcija nenamjerno unošenje elemenata pišćeva govora ili govora njegova kraja u starosla-
venski tekst, za razliku od recenzije gdje je to unošenje namjerno. Onda se dalje npr. kaže da se
u hrvatskoj redakciji nosni samoglasnici zamjenjuju: prema q stoji u, a prema e stoji ,
hrvatskim tekstovima uopće nema nazalnih samoglasnika, pa je tvrdnja da su zamijenjeni
nehotično posve neodrživa. Tako je i s nekim drugim jezičnim osobinama. Terminu redakcija
trebat će dati novo i precizno značenje, ili ga valja napustiti.

Zanimljivo je pitanje što je općeslavenski književni jezik našao u pojedinim slavenskim
zemljama kada je tamo stigao i u kakve je odnose stupao s idiomima pojedinih slavenskih
naroda. Ako problem promatramo s etničke strane, taj je jezik morao biti doživljavan, i moramo
ga danas promatrati, kao nešto tuđe, vanjsko u odnosu na narodne idiome, ma kako to tuđe bilo
srodno u tadašnjem vremenu i ma kako bilo drago u usporedbi s nametnutim drugim jezicima
koji su doživljavani kao simbol tuđinske vlasti. Općeslavenski književni jezik nosio je u sebi

 

gornjega, a osim toga se pritom najčešće i ne misli na razlikovanja koja su gore spomenuta), i mi ćemo ga u
nešto širem, općem značenju u ovoj knjizi ovako zvati (tim više što su u njezinu građu u Čitaonici uključena i
neka djela koja ne pripadaju crkvi, pa prema tome niti crkvenoslavenskom jeziku u užem smislu riječi)«
'Takav stav očito upućuje na problem naziva koji bi obuhvatio i kanonske i redakcijske tekstove kao cjelovit
korpus pisan jednim, mada ne i jedinstvenim jezikom.

'Termin starocrkvenoslavenski upotrebljavaju neki vrlo istaknuti slavisti, npr. V. Vondrak, T. Lehr-Splawinski,
N. van Wijk, P. Diels, N. Trubeckoi, H. G. Lunt i mnogi drugi.

Ipak, važno je uočiti da znatan broj istraživača ima potrebu da odmah na početku istakne kako je riječ o
književnom jeziku.

Tako npr. T. A. Ivanova (Staroslavjanski jazvk, Moskva 1977, str. 5) prvo poglavlje svojega udžbenika
naslovljuje ovako: Staroslavenski jezik - opći književni jezik slavenskih naroda (prev. S. D.), G. A. Haburgaev
(Staroslavjanski jazvk, Moskva 1974, str. $) na samom početku kaže »da staroslavenski jezik nije živi, govorni
jezik nekoga od slavenskih naroda, nego pisani, književni (podertao G. A. Haburgaev) jezik stvoren za potrebe
crkve« (prev. S. D.). Makedonska paleoslavistica R. Ugrinova — Skalovska (Staroslovenski jezik, Skopje 1979,
str. 13) kaže: »Imajući u vidu njegovu ogromnu ulogu najprihvatljiviji je naziv staroslovenski jezik (podertala
R. Ugrinova-Skalovska). To ime koje ne kazuje kojoj slavenskoj skupini pripada, ukazuje na lingvističko
značenje toga jezika za povijesno proučavanje slavenskih jezika kao prvog i najstarijeg slavenskog književnog
jezika« (prev. S. D.).

1 na početku jednog od najnovijih čeških udžbenika (R. Večerka, Staroslavčnstina, Praha 1984, autor prvi dio
naslovljuje ovako: Nastanak najstarijeg slavenskog književnog jezika.

*_ Stj. Damjanović, Jezik Baščanske ploče, »Fluminensia« 1-2, Rijeka 1991, str. 71=77.

377