Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / priredila Anica Nazor.