Rad. B. ALEKSIĆ, Odabrani staroslovenski tekstovi
sa rečnikom, Naučna knjiga Beograd 1960, str. VIII+92, sa 4 snimke,

Između Autyjeva (v. str. 200) i Aleksićeva priručnika razlika je
prilično uočljiva (ne samo po vanjskoj opremi), iako nije ni tako velika
kako bi se na prvi ipogled očekivalo. Auty je sastavio priručnik za stran-
ce, koji će u staroslavenskom kadšto tražiti i nešto egzotično — u jeziku
i u obliku (u grafiji), i zato je nastojao da njegova knjiga čitaocima pruži
sve što im takva kmjiga u oba spomenuta pravca može pružiti. Kod
Aleksića pretpostavke su bile sasvim druge: on je knjigu sastavio za slu-
šače Beogradskog sveučilišta, dakle u prvom redu za Srbe i za one Jugo-
slavene koji se služe «ćirilioom, ili koji su bar na nju navikli i koji znaju
da se nešto kao neka redakcija staroslavenskoga (starocrkvenoslavensko-
ga) jezika kod mjih u pravoslavnoj crkvi upotrebljava i danas. Prema
tome Aleksićev je zadatak bio složeniji i teži od Autyjeva: dok je Autyju
bilo mnogo do ilustracije — jezične i grafijske — Aleksić je težište pre-
bacio na jezik misleći pritom da grafijsku stranu može — donekle — i
zanemariti. Jedino tako se može objasniti da su u ovom u stvari drugom
izdanju (kako sam kaže u predgovoru) sasvim izostavljeni tekstovi štam-
pani glagoljicom, a isto tako mema također u tekstu nijednog odlomka u
kojem bi izvoma glagoljica bila tramsliterirana latinicom (štoviše, nema
te transliteracije ni u tabelarnom pregledu azbuka iza predgovora, a
ispred fototipskog /ilustrativnog/ dijela knjige).

Sadržaj knjige se, prema tekstovima, dijeli u četiri dijela: I tekstovi
iz glagoljskih spomenika u ćirilskoj transliteraciji (str. 1-29), II čirilski
tekstovi (str. 30-41), III redakcija (str. 42-49), IV novi crkvenoslavenski
jezik (str. 50), poslije čega slijedi rječnik (na str. 51-91), a sprijeda — iza
predgovora — nalaze se već spomenute azbuke i iza njih po dvije snimke
iz glagoljskih i ćirilskih spomenika (početak evanđelja po Luci iz Zograf-
skog tetra i jedan odlomak iz misala kneza Novaka, pa početak mučenja
sv. Irineja iz Suprasaljskog zbornika i dio jedne strane iz Miroslavljeva
evanđelja).

U prvom dijelu nalaze se odlomci iz kanonskih knjiga, u drugom
također, samo što je ovdje uz odlomke iz Suprasaljskog zbornika i Savine
knjige donesen (iz zbirke P. A. Lavrova) također spis crnorisca Hrabra
»o pismenčhe«.

U predgovoru stoji da su »tekstovi poređeni sa fototipskim izdanji-
ma ukoliko ih, razume se, ima«. To će biti tačno samo se korektorima
(ili lektorima) kod toga potkrao izvjestan broj grešaka bez kojih je
moglo biti (npr. u Bečkim listićima gdje je broj 12 u ćirilici krivo trans-
literiran, ili u Miroslavljevu evanđelju, i drugdje). Dostslov tekst Klo-
čeva glagoljaša izdavaču jamačno još nije bio pristupačan.

Kod ove korisne i potrebne hrestomatije čitaoca ipak smeta što ne
vidi kriterija koji su odlučivali o izboru ili o duljini teksta. Tako su na
primjer u Suprasaljskom zborniku Trofima i Eukarpiona na str. 33. od-
mah nadovezuje žitije Grigora «papy rim'skago« i to tako da mu je izo-
stavljen početak te se — sasvim bez veze s Trofimom i njegovim drugom
— mastavlja s pripovijedanjem a zlaticama, o srebnom bljudu i o kuciji,

 

 

232