RUSKA REDAKCIJA U GLAGOLJSKIM SPOMENICIMA

Josip HAMM, Wien

 

Da je glagoljice bilo i u Rusiji, davno je poznato. Bilo je, što više,
mišljenja da je ona ondje i nastala, odnosno, da je mlađi od obojice
Solunske braće ondje naišao na osnove, na kojima je poslije izgradio
glagoljicu. To je poznati ekskurs o »ruskim« pismenima u gl. VIII Ži-
tija Konstantinova, gdje je riječ o tome da je Konstantin u Hersonu
na Krimu sreo čovjeka koji je uza se imao evanđelje i psaltir »rus'sky-
mi pispmeny« pisane, da je sva slova — posebno samoglasnike i po-
sebno suglasnike — isporedivao s glasovima u svojem jeziku, i da je
ubrzo počeo čisti (čitati) i propovijedati i na tom, njemu dotada zapra-
vo nepoznatom, jeziku. Kako je »ruski« još u ustima Konstantina Por-
firogeneta (u 2. polovici X stoljeća) značilo isto što skandinavski, a
znalo se da je u IX i X stoljeću na Krimu bilo Gota koji su podrijet-
lom bili sa sjevera, mislili su mnogi da su to bile gotske knjige i da je
to bilo gotsko pismo. Jednom riječju da je Konstantin onako kako je iz
hebrejskoga, koji je — kao i samaritanski — navodno također naučio
na Krimu, uzeo znakove za neka slova (npr. za š, šin), mogao i iz toga
»ruskoga« alias nordijskoga alfabeta uzeti koji taj znak, koji će poslije,
pred moravsku misiju, ugraditi u alfabet koji je namijenio Slavenima
kada se spremao da među njih pođe kao vjerovjesnik i »spl« Mihajla
III i njegova »ujaka« Varde.

 

 

Drugi su opet bili mišljenja da se tu uopće nije radilo o »ruskim«
pismenima, pa ni pod pretpostavkom da je »ruski« moglo značiti nor-
dijski (skandinavski) a ne slavenski, nego da je do toga oblika
»rus'sky« došlo pisarskom griješkom — krivim čitanjem ili ponašiva-
njem — i da je na mjestu označenog pridjeva »rus»sky« ondje izvor-
no u izvornom tekstu, u pramatici ŽK — moralo stajati 'suresky',
šta bi značilo da je Konstantin u Hersonu upoznao, a možda i po prvi
put vidio, sirsko pismo i evanđelje i psaltir pisane sirskim (odn. ara-
mejskim) jezikom. I ovo mišljenje ima svojih slabosti, a jedna je od

  

 

 

213