DATIRANJE GLAGOLJSKIH TEKSTOVA
Josip Hamm

UVOD

Jagić je u svojem Pregledu hrvatske glagoljske književnosti (u
Vodnikovoj Povijesti hrvatske književnosti, I) govoreći o prvom
razdoblju našeg kulturnog i političkog razvitka napisao i ovo: »Među
rijetkim pojavama, koje donekle podržavahu narodnu individualnost,
zaslužuje da bude osobito istaknut hrvatski glagolizam u naj-
širem značenju te riječi. Pod hrvatskim glagolizmom ne mislimo
samo na crkvu, na obavljanje službe Božje jezikom slovenskim, po
knjigama pisanim glagolskim slovima, i ako je time glagoljaštvo
otpočelo, već imamo na umu razvitak narodnog jezika s glagolskim
pismom za sve književne i društvene potrebe, što je javnomu životu
davalo slovensko obilježje, odvajajući ga u nekoliko od kosmopolit-
skog gospodstva latinštine« i, nešto dalje, da je sredovječni karakter
hrvatskog javnog života bio samo toliko slavenski, »koliko je bilo
gospodstva glagolske pismenosti«.

Odonda je prošlo četrdeset godina. U normalnim prilikama oče-
kivalo bi se, da će te riječi kod nas — ako već ne i drugdje u sla-
venskom svijetu — izazvati organizirano pristupanje k radu, i da
će naša slavistika redom i postupno, polazeći od polaznih, tehničkih
i manje složenih pitanja k sve općenitijima i sve složenijima jedan
za drugim rješavati različne zadatke, koji su ostali neriješeni, a
trebalo ih je riješiti, ako se htjela dobiti prava slika o ulozi, koju je
glagolizam imao u prošlosti našega naroda. Takvi su zadaci bili:
1) prikupiti — u originalima ili u fotokopijama — sva važnija
glagolitika, koja se nalaze rasuta po različnim privatnim i javnim
bibliotekama i arhivima .u zemlji i izvan naših granica; 2) utvrditi
kriterije za datiranje tekstova, koji nisu datirani; 3) lokalizirati ih;

s