FILOLOGIJA 43, 2004

UDK 811.163.1'373.612.2
Izvorni znanstveni članak
Primljen 26.1.2005.
Prihvaćen za tisak 23.V.2005.
Vida Lučić
Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb

PRIMJER LEKSIKOGRAFSKI ZANEMARENE
METAFORIZACIJE

U suvremenoj se leksikografiji i kognitivnoj semantici istodobno primje-
ćuje da bi suradnja leksikografije i kognitivne semantike mogla unaprije-
diti leksikografsku obradu, u prvom redu leksikografski težih mjesta. U
članku se takav prijedlog okušava na primjeru jednoga leksikografski
neujednačeno obradena mjesta.

1. Uvod

Leksemi složene povijesti zanimljivi su i za lingvistiku i za leksikografiju.
Izazovno ih je lingvistički (semantički) primjereno obraditi, a potrebno ih je
podrobnije predstaviti barem u leksikografskim djelima dijakronijskoga tipa i
 većega opsega. Odnos leksikografije i semantike složen je (v. npr. Zgusta 1990:
29—30, Bejoint 2000:169—178, Nikolić-Hoyt 2003:97id.). Leksikografska obra-
da leksema složene povijesti, kao i drugih leksikografski zahtjevnijih leksema,
mjesta su u kojima na naravan način može zaživjeti njihova suradnja. Leksi-
kografski je rad nerijetkoskučen i vremenski i granicama korpusa. Semantičko
je istraživanje u te dvije važne okolnosti obično u povoljnijem položaju, a uzto
su semantičaru na raspolaganju različite metode raščlambe značenja kojima
leksikograf obično ne raspolaže. Nakon razdoblja mimoilaženja tih dviju dis-
ciplina, leksikografi u kognitivnoj, osobito prototipnoj semantici prepoznaju
pravac koji bi mogao pomoći u unapređivanju leksikografske prakse. D. Gee-
raerts, kao jedan od najistaknutijih kognitivnih di
prepoznaje upravo takav odnos prototipne teorije i dijakronijske leksikologije:
s obzirom na to da prototipna teorija ne može služiti ni kao model za čitavu
semasiološku strukturu, dok još manje odgovara na onomasiološka pitanja,
ona ne može zamijeniti uvriježene postupke dijakronijske leksikologije, ali im
 može biti korisnim dodatkom (Geeraerts 1997:28).

U ovome će se članku raščlaniti primjer skupine leksema složene povijesti
za čije je relevantno leksikografsko predstavljanje potrebna dijakronijska se-

 

   

55