FILOLOGIJA 59, Zagreb 2012

UDK 811.163.1(038)
Pregledni članak

Primljen 8.IV.2010.

Prihvaćen za tisak 13.XII.2010.

Vida Vukoja
Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb
vida.vukojaestin.hr

 

O KORPUSU RJEČNIKA
CRKVENOSLAVENSKOGA JEZIKA HRVATSKE
REDAKCIJE I NJEGOVU ODNOSU PREMA
KORPUSIMA HRVATSKOGA JEZIKA

U prilogu se najprije iznose osnovne značajke korpusa za Rječnik cr-
kvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, koji se čuva u Staroslaven-
skome institutu u Zagrebu. Potom se one uspoređuju s odgovaraju:
značajkama korpusa koji se u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje
sastavlja za izradu Starohrvatskoga rječnika. Svrha je te usporedbe, kao
i upoznavanja stanja procesa digitalizacije hrvatskih crkvenoslavenskih
tekstova, da se razmotri hoće li ti različiti korpusi moći doprinijeti stva-
ranju solidne osnove za različita istraživanja jezične prakse u srednjo-
vjekovnome hrvatskome društvu.

 

 

 

   

I. Uvod

'Termin »korpus« ima više određenja. Bo Svensćn (2009:43) razlikuje
starije i suvremeno značenje toga termina. Dok se prije naglašavala iscr-
pnost na razini cjeline korpusa i na razini tekstova koji tvore korpus te na
postojanju neke vrste srodnosti li sličnosti tih tekstova (čime korpus stje-
če svojstvo homogenosti),' suvremeno razumijevanje toga termina nagla-
šava da je korpus zbirka jezičnoga materijala koji je ishod namjemoga i
bora, u skladu s određenim kriterijima, i uporabljen kao osnova za jezi-
koslovno istraživanje. Drugo je vrijedno određenje termina »korpus« dao
John Sinelair. Prema njemu, korpus je skupina prikupljenih tekstova koji

 

 
    

1 Georges Kleiber uz iscrpnost i homogenost kao kriterij za procjenu kakvoće
korpusa navodi reprezentativnost (Kleiber 1978:65—71, usp. Raffaelli 2001:91 —95).

 

207

207 229 Filloga_59_Vukoja_4inda_207 e oso42018 191738