SLOVO, sv. 60, 841-865, Zagreb 2010. UDK 81'25:811.163.42'01
811.12404/.14255=163.42

OČITOVANJE PREVODITELJSKIH NAČELA
U NEKIM STAROCRKVENOSLAVENSKIM
I HRVATSKIM CRKVENOSLAVENSKIM
PRIJEVODNIM OBRASCIMA

Vida VUKOJA, Zagreb

Člankom se predstavljaju dosadašnji važniji radovi o prevođenju na hrvatski crkvenoslavenski
(uprvomereduJosipa Vranei Josipa Leonarda Tandarića),akoji sunastalinaosnovi istraživanja
provedenih na korpusima oblikovanima s obzirom na sadržaj teksta (npr. evanđeoski tekstovi,
posljednice, obrednički tekstovi). U tim se istraživanjima najveća pozornost usmjeravala na
to koliki je utjecaj latinskoga (biblijskoga) teksta na crkvenoslavenske prijevodne tekstove,
te je li riječ o prevođenju koje je pretežito doslovno (ad verbum, verbum pro verbo) ili po
značenju, smislu (sensum de sensu), pri čemu problem tzv. slobodno prevedenih mjesta ima
poseban položaj. Navode se i odabrani radovi o teoriji čirilometodske prevoditeljske tradicije
u kojima se raspravlja o ćirilometodskim prevodilačkim postupcima i odnosu nasljednika
Svete braće prema ćirilometodskoj prevodilačkoj praksi

Autorica potom predstavlja dva vlastita istraživanja prijevodnih obrazaca provedena na
osnovi korpusa koji obuhvaćaju leksikalizacije određenih koncepata (čuvstava i poniznosti),
unutar kojih se razlikuju prijevodi s grčkoga i prijevodi s latinskoga. Na osnovi tih raščlambi,
povezanih s poznatim iz ranijih Vraninih i Tandarićevih raščlambi zaključuje se da postoje tri
područja na koja treba obratiti pozomostu istraživanju prijevoda na hrvatski crkvenoslavenski.
Prva dva su već poznata: provedba načeli doslovnoga prevođenja i prevođenja po značenju
te sociolingvistički utjecaji na prijevod (arhaizacija, latinizacija i pohrvačivanje teksta). Treći
do sada nije uziman u obzir, a riječ je o odnosima unutar koncepata čija se leksikalizacija
prevodi. Naime, barem je u nekim slučajevima primijećeno da se pomaci unutar prijevodnih
obrazaca razlikuju s obzirom na o koji se koncept želi leksikalizirati.

 

    

  
 

 

 

 

   

 

Ključne riječi: prijevodni obrasci, Josip Vrana, Josip Leonard Tandarić, doslovno
prevođenje, prevođenje po značenju, leksikalizacija, koncept

1. UVOD (VAŽNIJA ISTRAŽIVANJA PREVOĐENJA NA HRVATSKI
CRKVENOSLAVENSKI)

Više se hrvatskih paleoslavista bavilo pitanjima hrvatskih crkvenoslaven-
skih (u nastavku teksta: hesl.) prijevodnih tekstova, a najsustavnije među

 

sa1