SLOVO, sv. 59 (2009), 189-230, Zagreb 2009. UDK_811.163.42'01'37

PRIJEVODNI OBRASCI, KONCEPTUALIZACIJA I
ZNAČENJE LEKSEMA HRVATSKE CRKVENOSLAVENSKE
OSNOVE SMER- U NEBIBLIJSKIM TEKSTOVIMA

Vida VUKOJA, Zagreb

U ovome je članku provedena značenjska raščlamba nebliblijskih primjera Ieksema hrvatske
crkvenoslavenske (u nastavku teksta: hesl.) osnove smćr-, kao nastavak prethodno provedene
značenjske raščlambe biblijskih primjera leksema iste osnove (LUČIĆ 2006-2007). Obje
su raščlambe izvršene na osnovi korpusa primjera izlučenih iz korpusa pripremljenoga za
izradu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Osim toga, većim je dijelom
u oba članka uporabljena metodologija zasnovana na izlučivanju prijevodnih obrazaca te
razjašnjenja u skladu s hipotezom o prirodnome semantičkome metajeziku. Tako postavljena
lamba pokazuje da je značenjska struktura nebiblijskih primjera složenija od one
biblijskih primjera.

S obzirom da su raščlambom obuhvaćeni leksemi jedne osnove, nisu razmatrane
pojave s onomasiološkoga područja. Pozomost je usmjerena na kakvoći
semasioloških promjena kako ih u svojim radovima iznosi Dirk Geercarts. Među kakvoćnim
su semasiološkim promjenama prepoznata dva tipa metonimizacije te metaforizacija.
U količinskome se vidu semasiološkoga područja najistaknutijim pokazuje razjašnjenje
povezano s izricanjem kršćanske kreposti poniznosti. Među nebiblijskim su primjerima
prepoznata i dva glavna smjera proširivanja značenjske strukture u odnosu na biblijske
primjere. Prvi se smjer razvija iz spomenutoga najistaknutijega razjašnjenja. Drugi se
smjer proširenja oslanja na značenjsko izjednačavanje hscl. osnove smđr- s osnovom mćr-
hrvatskoga govora. U hesl, tekstu Regula s. Benedicti u kojemu se primjećuje drugi navedeni
smjer proširenja značenjske strukture očituje se i sklonost da se leksemi osnove smćr- rabe
kao obilježivači arhaičnijega, biblijskoga teksta.

Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik, korpus Rječnika crkvenoslavenskoga
jezika hrvatske redakcije, prijevodni obrasci, proširenje značenjske strukture, značenjsko
izjednačavanje različitih osnova, koneept poniznosti

 

  

 

  

 

 

1. UVOD

Ovaj se članak nastavlja na članak kojim je učinjena značenjska ra-
ščlamba hesl. osnove smćr- u biblijskim tekstovima (LUČIĆ 2006-2007).

189