Konstantin-Ćiril i Metodije?, nije do današnjih dana sačuvan u izvornom obliku, ali
se znatan njegov dio može rekonstruirati na temelju spomenika koji su mu ostali
vrlo bliski.? Pomnim ispitivanjima glagoljskih i ćirilskih svetopisamskih tekstova,
konzultirajući i druge izvore pismene tradicije, mnogi se paleoslavisti već dulje
vrijeme trude odgonetnu! lometodski arhetip slavenske Biblije.

Hrvati su, počevši od druge polovice 9. stoljeća, uz latinsko počeli upotre-
bljavati i glagoljsko pismo i staroslavenski liturgijski jezik, koji su postali teme-
ljem hrvatske glagoljske pismenosti tijekom dugog niza stoljeća, i to na širokom
prostoru od Istre, Kvarnera i Primorja do srednje Dalmacije, preko Like, Gack€.
Krbave do Kupe i Pounja u unutrašnjosti.* U početku oslonjeno na staroslavcr_'fko
bogoslužje i nasljeđe, hrvatsko se glagoljaštvo od 13. stoljeća nadalje, odobrenjim?
pape Inocencija IV. za uporabu glagoljice i slavenskoga obrednog jezika 1248. !
1252. godine, sve više vezuje uz obred i običaje zapadne Crkve.' U reformiranim
liturgijskim knjigama 13. stoljeća supostoje redigirani staroslavenski leksKŽV"
kao i novoprevedeni liturgijski obrasci. Veliki broj glagoljske liturgijske, nabožne
i svjetovne literature preveden je u 13., 14. i 15. stoljeću iz europskih izvora. iz
latinske, talijanske i češke književnosti. i

. Dok su u hrvatskim samostanskim knjižnicama i župnim arhivima pronađene !
sačuvane mnoge srednjovjekovne latinske Biblije * hrvatskoglagoljska Biblija k30
cjeloviti kodeks nije potvrđena. Ipak, na njezino postojanje upućuju neki arhivski
podaci. Najraniji podatak koji bi se mogao odnositi na glagoljsku Bibliju potječe i
1380. godine, kada se u inventaru ostavštine zadarskog trgovca Damjana spominje
»Item una Biblia in sclavica lingua pignorata per ducatis duobus auri«.' O “

   

 

 

  

? Kako saznajemo iz jednog od najvažnijih ćirilometodskih izvora, Žitja Metodijeve,
Metodije je za potrebe slavenskoga bogoslužja preveo cijelu Bibliju, osim Makabejski
knjiga, s grčkoga: »Ponajprije od svojih učenika izabere trojicu svećenika, vještih br2opi$?“
ca, i za kratko vrijeme prevede sve knjige Pisma potpuno, osim Makabejaca, i to s grčkog4
jezika na slavenski — za šest mjeseci ... A prije toga preveo je s Filozofom samo Psaltit !
Evanđelje s Apostolom...« Cit. prema Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela
(preveo i protumačio Josip Bratulić, Zagreb 1988, str. 115).

3 František V4clav Mareš, »Altkirchenslavische Bibelibersetzungen«, Lexikon de$
Mirtelalters, Stuttgart — Weimar 1999, bd. II, col. 105. ž

+ Eduard Hercigonja, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlje:

 

 

lometodskim počecima hrvatskoga glagoljaštva usp. Ivanka Petrović, »P“;
susreti Hrvata s ćirilometodskim izvorištem svoje srednjovjekovne kulture«, Slo9.
(1988), str. 49: »Hrvatska ćirilometodska književna kultura po glagoljskom pismu i po
svojim tekstovima ima zajedničke korijene s moravskom ćirilometodskom kulturom. i U
svojem najstarijem sloju pokazuje pripadnost zapadnoj zajednici slavenskih književnosti
kojoj su pripadale Moravska, Panonija, Hrvatska i Češka, i koja se nekako održala sve 40
u ll. stoljeće.« Usp. i Biserka Grabar, »Ćirilometodski i staroslavenski prijevodi u hrvat"
skoglagoljskim prijepisima«, Slovo, 36 (1986), str. 87-94.

% E. Hercigonja, . c. (4), str. 40 i 165-166.

* Petar Runje, »Hrvatska Biblija u Zadru godine 1380.«, Marulić,21 (1988), br.4,str.453-
457; P. Runje, Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, Zadar 2005, str. 50-5

384