Vesna Badurina-Stipčević
Staroslavenski institut, Zagreb

HAMMOVO ISTRAŽIVANJE I IZDAVANJE
HRVATSKOGLAGOLJSKIH BIBLIJSKIH KNJIGA

Izvorni znanstveni rad
'UDK 003.349.1
821.163.42 (091)

U širokom rasponu znanstvenoga djelovanja Josipa Hamma posebno mjesto
zauzima istraživanje hrvatskoglagoljske i staroslavenske Biblije.! Hammovi tek-
stološki radovi upravo su nezaobilazni za proučavanje hrvatskoglagoljskih sta-
rozavjetnih prijevoda. Dok su stariji paleoslavisti u prvom redu proučavali udio
hrvatskoglagoljskih prijevoda u slavenskim biblijskim arhetipovima, prvi je J.
Hamm obratio pažnju mlađim glagoljskim biblijskim tekstovima prevedenima
prema Vulgati i naglasio njihove književne i jezične osobine.

Vratimo li se u povijest proučavanja glagoljskih spomenika, možemo se pri-
sjetiti da je već polovicom 19. stoljeća zadarski svećenik Ivan Berčić započeo
sakupljati hrvatskoglagoljske biblijske tekstove i izdao svetopisamske odlomke
iz dvadesetak izvora, ali nije ulazio detaljno u tekstološka pitanja.? Kasnije su
se P. J. Šafačik i V. Jagić bavili ćirilometodskim prijevodom Biblije i objavili
ulomke iz hrvatskih glagoljskih crkvenih tekstova, a Jagić i nekoliko izdanja
hrvatskoglagoljskih spomenika.? No, sustavno je tekstološki proučavao i izda-
vao biblijske perikope češki paleoslavist i dobar poznavatelj hrvatskoglagoljske
građe Josip Vajs. Prema njegovim istraživanjima i danas citiramo da je u hr-
vatskoglagoljskim brevijarima i misalima moguće identificirati oko 600 glava
biblijskoga teksta, što zapravo čini polovicu originalne Biblije.* Od toga broja,
380 glava oslanja se na grčki prijevod Biblije (Septuagintu), dok ostale peri-

 

 

' Usp. Eduard Hercigonja, »Josip Hamm - paleoslavist, istraživač glagolizma, tekstolog i
arheograf«, Spomenica preminulim akademicima HAZU, ur. Milan Moguš, Zagreb, 1990, 31-40;
Isti, »losip Hamm«, Hrvatski biografški leksikon 5, Zagreb, 2002, 414-416.

* Ivan Berčić, Ulomci svetoga Pisma obojega uvjeta staroslavenskim jezikom, I-V, Prag,
1864-1871.

? Pavel J. Šafačik, Pamdtky hlaholskćho pismenictvi, Praha 1853; Vatroslav Jagić, Građa za
glagolsku paleografiju. Mihanovićev odlomak apostola, Rad JAZU 2, Zagreb, 1868, 1-35; Isti,
Grškovićev odlomak glagolskog apostola, Starine JAZU 26, Zagreb, 1893, 33—161; Isti, Glagoli-
tica. Wilrdigung der neuentdeckten Fragmente, Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. Philosophisch-historische Klasse 38, Abhandlung 2, Beč, 1890, 1-60.

* Josef Vajs, Nejstarši brevid# chrvatsko-hlaholski (Prvj brevid# Vrbnickj), Prag, 1919,
CVII-CVIII.