OGLEDI

Glagoljski Žgombićev zbornik kao književni
izvor

Vesna Badurina Stipčević

Najvažniji tekstovi glagoljske neliturgijske književnosti zapisani su u
glagoljskim zbornicima. Ti su zbornici prave antologije srednjovje-
ovnoga štiva raznovrsnoga duhovnog i religioznog sadržaja i nerijetko
različite provenijencije. Dok iz starijega razdoblja hrvatske srednjovje-
kovne književnosti postoje tek fragmenti koji svjedoče o postojanju op-
sežnih neliturgijskih zbornika, iz razdoblja, pak, od 14. do 17. stoljeća
sačuvan je znatan broj kodeksa.' Jedan od najistaknutijih istraživača gla-
goljskih zbornika, Eduard Hercigonja, uočio je i upozorio na neobičnost:
glagoljska je neliturgijska literatura, iako sva okrenuta srednjem vijeku,
svoj puni procvat doživjela kasnije, tek u drugoj polovici 15. stoljeća. Ti-
Jekom ranoga modernoga doba na tlu Hrvatske, obilježenoga ratovima
i ratnim opasnostima, autori glagoljskih rukopisnih kompilacija bili su
usmjereni »malom svijetu njihovih svakodnevnih duhovničkih djelat-
Nosti i preokupacija«,? te su sakupljali i prepisivali religiozno-didaktičke
tekstove namijenjene katehezi i pastorizaciji.

Osobito zanimljivim hrvatskoglagoljskim zbornicima, koji već dugo
Privlače pozornost stručnjaka, pripada i Žgombićev zbornik. Rukopis je
pronašao Ivan Milčetić 1882. godine u knjižnici franjevačkoga samo-
Stana sv. Marije Magdalene u Dubašnici na otoku Krku i nazvao ga
Po gvardijanu Benku Žigombiću, koji mu je zbornik poklonio. Danas je
Zbornik pohranjen u Zagrebu, u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, pod signaturom VII 30. Milčetić je prvi bibliografski opisao
Zbornik, a sadržaj je iscrpno prikazao Vjekoslav Štefanić u katalogu gla-
goljskih rukopisa Arhiva HAZU.*

 

' Usp. Hercigonja 2004: 74-75.
* Hercigonja 1983: 165.
* Milčetić 1911: 258-262; Štefanić 1970: 40-45.

KOLO 2/2015. 115