OGLEDI

Žgombićev zbornik papirni je kodeks od 1+125 folija, maloga formata,
veličine 19,2 x 13,4 cm. Uvezan je u kožu s utisnutim vinjetama; restau-
riran je 1950. godine, jer su korice bile oštećene i mnogi listovi otkinuti.
Pisan je kurzivnom glagoljicom i sastavljen od tri dijela, koji se razlikuju
po papiru i rukopisu i koji su nastali u različito vrijeme, a zajedno su
uvezani krajem 16. stoljeća. Najmlađi dio zbornika, odsjek A (£. 1-10)
nastao je, prema bilješkama pisara, između 1582. i 1583. godine, dio
B (£. 11-23), prema paleogmfskim osobinama, potječe iz vremena oko
1540. godine, a treći, najopsežniji dio C (, 24-123), sudeći po vodenim
znacima papira, pisan je između 1520. i 1530. godine. Bilješke iz 16. i
17. stoljeća, u kojima se spominju bratovština sv. Fabijana i Sebastija-
na, plovan crkve sv. Andrije, te prezimena Negovetić, šepić i Derenčin,
zapisane su u Mošćenicama. Zbornik je sastavljen od tekstova koji su
prepisani iz različitih izvora te nisu pisani jedinstvenim hrvatskim cr-
kvenoslavenskim jezikom, no jezične osobine, brojni ekavizmi i leksički
kajkavizmi u tekstovima, kao i to što se u jednom zborničkom tekstu
spominju toponimi Istra i Učka, potaknula je istraživače da kao moguće
mjesto nastanka rukopisa navode istočnu Istru.“

Ovaj je neliturgijski kodeks, poput drugih glagoljskih zbornika, bio
namijenjen teološkom obrazovanju svećeničkoga pomlatka, učenju i po-
uci duhovnicima u samostanima. Tematski je strukturiran vrlo raznovr-
sno, osobito u C dijelu zbornika. Veliki broj različitih poučnih tekstova,
crkvenih govora, poslanica, pitanja i odgovora, recepata, tekst krono-
grafa, apokrifi, hagiografije, nisu raspoređeni prema nekom posebnom
sustavu, već se raznovrsni sadržaji nižu i međusobno izmjenjuju ne ukla-
pajući se u veće tematske cjeline.

 

 

Možda je najpoznatiji tekst iz Žgombićeva zbornika — Lucidar (zauzi-
ma cijeli dio B). To je svojevrsna enciklopedija srednjovjekovnoga znanja
o svijetu, kako piše u uvodu: »đo ježe jest va ineb knjigah skrveno, to jes
Lucidar vse osvetil«.5 U dijaloškom obliku razgovora učenika i učitelja, Y
96 pitanja i odgovora, raspravljaju se pitanja iz kršćanskih osnova, me-

* Milčetić 1911: 262: »Pored poznatoga Petrisova zbornika zauzimle Zgombićev zbornik svo“
jim sadržajem ugledno mjesto u našoj srednjovječnoj kniževnosti. Tko zna, nijesu li oba složena Y
onom kraju, gdje je radio Šimun Greblo« (tj.u Roču u Istri, op. V.B.S.); Strohal 1915: 155; Štefanić
1970: 44-45; Sudec 2012: 233-244: Autorica zaključuje da su u sjeveroistočnoj Istri, u Mošćenics“
a, nastali ne samo naknadni zapisi u zborniku, nego i da je ondje prepisan dio C zbornika.

5 Štefanić i suradnici 1969: 346.

 

116 KOLO 2/2015.