Piše Vesna Badurina Stipčević

ABIMAHMSPRAL MNM AMNO

UREMIREPAT

U hrvatskim samostanskim ko

 

no hrvatskoglagoljska Biblija kao Gjeloviti kodeks nije potvrđena. Na nj
niji podatak, koji bi se mogao odnositina glagoljsku Bibliu, potečeiz1380. godine,

icama i župnim arhivima sačuvane su i pronađene mnoge srednjovjekovne latinske Biblije,
0 postojanje upućuju neki arhivski podatci. Najra-
da se u inventaru ostavštine zadarsko-

 

  

ga trgowca Damjana spominje .ltem una Bibla in sclavia lingua pignorata per ducatis duobus auri.*

značenje, brojni su narodi jošodantike preko biblij-

l,l] rijevodi Biblije imaju veliko kulturno i književno

 

skih tekstova bili uključe
ske kulture. Proučavanje pak prvotnih biblijskih prijevoda

eć vrlo dugo zauzima istaknuto mjesto u filološkim istra-

živanjima. Starozavjetni i novozavjetni spisitradirani su

na hebrejskom, aramejskom, grčkom i latinskom jeziku,

a ove su matice služile kao predlošci prijevodima Biblije

na orijentalne jezike, na gotski i staroslavenski jezik i ka-

snije na europske narodne jezike. Staroslavenski biblijski
prijevod,kojisu u . stoljeću za potrebe slavenske liturgije
u Moravskoj sastavila Solunska braća, Konstantin Ćiril

Čitanje proroka Jodlaiz 1.vrbničkog misalaiz 1456. godine

uširoki prostor kršćan«

Metod, nije u izvornom obliku sačuvan do današnjih dana,

 
  

znatan dio može rekonstruirati na temelju
a koji su mu ostali vrlo bliski,

Hrvatisu, počevšiod druge polovice . stoljeća, uz latinsko
počeli upotrebljavati glagoljično pismo i staroslavenski
livurgijskijezik. Glagoljica i hrvatskocrkvenoslavenskijezik
postali su temeljem hrvatske glagoljične pismenosti kroz
duginizstoljeća. U hrvatskim samostanskim knjižnicama

i župnim arhivima sačuvane su i pronađene mnoge sred-

njovjekovne latinske Biblije, no hrvatskoglagoljska Biblija
kao celoviti kodeks nije potvrđena. Na njezino postojanje
 upućuju neki arhivski podaci. Najraniji podatak, koji bi
se mogao odnositi na glagoljsku Bibliju, potječe iz 1380.

z

 

k