Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga

Vesna Badurina-Stipčević

Najmlade biblijske knjige su deuterokanonske Knjige o Makabejcima.! One
opisuju događaje iz mlađe izraelske povijesti, razdoblje između 167. i 134. god. pr.
Kr., doba prisilne helenizacije židovskoga naroda za vladavine seleukidskih vladara.
Rigorozna politika jednoga od tih tiranina, Antioha IV. Epifana, potaknula je otpor
u židovskome narodu, poznat u židovskoj povijesti kao Makaljejski ustanak.?) Prva i
Druga Knjiga o Makabejcima opisuju upravo ta povijesna zbivanja i uz grčka djela
(Židovske starinei Židovski rat) pisca Josipa Flavija najvažniji su književni izvor za povi-
jest makabejskoga razdoblja. Prva Knjiga o Makabejcima (dalje 1Mak) nepoznatoga
pisca (ili više njih?) danas je sačuvana na grčkom, a izvorno je pisana hebrejskim
jezikom potkraj 2. stoljeća pr. Kr. Druga Knjiga (2Mak), nastala nešto prije, origi-
nalno je napisana grčkim jezikom. Ona je djelo anonimnoga autora, k
neki stariji spis tek imenom nam poznatoga Jasona Cirenca.

Grčka rukopisna tradicija 1Mak i 2Mak nastavlja se u latinskim, sirijskim i
armenskim prijevodima. Latinska je rukopisna predaja bila vrlo bogata i
raznovrsna, a Vulgatini tekstovi potječu iz Itale, starijega latinskoga prijevoda
Biblije. Makabejske knjige izostavljene su iz prvotnoga staroslavenskoga prijevoda
Biblije, kako doznajemo iz Žitja Metodijeva.9) No, u hrvatskoglagoljskim liturgijskim
knjigama, brevijarima i misalima, koji su slijedili liturgijske obrasce Zapadne crkve,
čitamo lekcije iz Prve i Druge Knjige o Makabejcima.

Čitanja iz 1Mak i 2Mak sačuvana su u dvateset i dva rukopisna i tiskana
hrvatskoglagoljska brevijara iz razdoblja od konca 13. do polovice 16. stoljeća.
Makabejske knjige čitaju se u našim brevijarima, kao i u latinskim brevijarima ,secun-
dum consuetudinem Romanae Curiae“, u mjesecu listopadu, 1Mak prva dva tjed-

 
 

   

 

1/ U stručnoj biblijskoj literaturi spominju se četiri Knjige o Makabejcima: Prva i Druga su
deuterokanonske knjige, jer su naknadno uvrštene u crkveni kanon, dok su Treća i Četvrta
apokrifne. Pojam kanon za zbirku svetih biblijskih knjiga upotrebljava se od 4. stoljeća.
Termine pak protokanonske i deuterokanonske knjige prvi je uveo bibličar Siksto iz Siene u 16.
stoljeću. Tu su podjelu prihvatili katolici, dok su Židovi i protestanti deuterokanonske knjige
nazvali apokrifima. Spise koje Katolička crkva drži apokrifima, oni pak nazivaju pseudoepi-
grafima. O tome usp. s. v. Bibbia, Encidlopedia Cattolica, CiuA del Vaticano 1949, vol. II, col.
1547.

2/ Usp.]. A. Goldstein, The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty, u: The
Gambridge Historj of Jdaism, Cambridge, Cambridge Universit Press 1989 vol 11 . 292-

52

3/ Metodije je za potrebe slavenskoga bogoslužja prevco cijelu Bibliju s grčkoga uz izuze-
tak_Knjiga o Makabejcima: ,Ponajprije od svojih učenika izabere trojicu svećenika, vještih
brzopisaca, i za kratko vrijeme prevede sve knjige Pisma potpuno, osim Makabejaca, i to
s grčkoga jezika na slavenski ...“ Cit. prema Žitja Konstantina Cirila i Metodija i druga vrela (pre-
veo i protumačio J. Bratulić), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1985, s. 115.