V. BADURINA-STIPČEVIĆ, Jagićeva izdanja hrvatskih SLOVO 61 (2011)

Kijevskih listića, Zografskog i Marijinskog evanđelja,' staromakedonskoga
Dobromirova evanđelja, izdanja staroruskih i starosrpskih spisa. Značajan
je i nezaobilazan trag ostavio Jagić kao kritički tekstolog i u izdavanju sta-
rih hrvatskih književnih spomenika. Bio je jedan od pokretača Akademijine
edicije Stari pisci hrvatski (prva knjiga objavljena je 1869.), u kojoj je sam
ili kao koautor priredio djela Marka Marulića, Mavra Vetranovića, Šiška
Menčetića, Džore Držića i drugih. Ovom prigodom osvmula bih se na
Jagićevo kritičko izdavanje tekstova hrvatske srednjovjekovne književnosti.

Jagić je tekstološku kritiku i dobro poznavanje izvora smatrao bitnim
dijelom filološkoistraživačke djelatnosti. Bio je svjestan da je »naša i naj-
starija književnost mnogo bogatija, samo što liči neodkrivenu skrovištu i
neizkopanu bogatstvu«“, te se trudio pronaći nove, neidentificirane književ-

 

 

 

ne tekstove. Pažnju su mu privlačili književni primjeri, najzanimljiviji po
starini, tradiciji, temi, žanrovskoj pripadnosti. Kritici teksta Jagić se posve-
tio već u početku znanstvenoga rada. Stekavši izvrsnu filološku i slavistič-
ku naobrazbu na bečkom studiju »donio je u Zagreb o filološkoj strogosti
temeljne pojmove«“, te je uspio postaviti čvrste temelje za kritičko čitanje
starijih hrvatskih tekstova.“

Za potrebe učenja hrvatskoga jezika u gimnazijama sastavio je udžbenik
Primčri starohčrvatskoga jezika (I. dio 1864. i II. dio 1866.), u kojemu je
objavio antologiju glagoljskih i ćiriličnih tekstova iz kanonskih staroslaven-
skih i hrvatskoglagoljskih spomenika. U predgovoru drugoga dijela udžbe-
nika napominje: »Imajući ponajprije pred očima potrebe učeničke, niesam

 

ipak smetnuo s uma niti obćenite koristi, već sam želio, da sastavim knjigu,
koja će na vidčlo iznčti bar nekoliko velevažnih, ali još posve nepoznatih
starohčrvatskih spomenikah.« Izdao je u glagoljskoj i ćiriličnoj translitera-
ciji dijelove liturgijskih knjiga, brevijara i misala, dijelove zbornika, listina
i druge građe. Objavio je u izboru odlomke starozavjetnih i novozavjetnih
spisa, homilija, apokrifa, legenda, romana, objavio je dijelove pravnih spisa
i kronika. Glagoljicom su ovdje izdani glagoljski spomenici: Kukuljevićev
fragment misala iz 13. st. (s dopunama prema Prvotisku Misala iz 1483.),

* Usp. BRATULIĆ 2007.
JAGIĆ 1948: 467.
'VONČINA 1999: 69.

Usp. KAPETANOVIĆ 2007.
JAGIĆ 1866: IV.

s