SLOVO, sv. 61 (2011), 1-14, Zagreb 2011. UDK 821.163.42-05 Jagić, V

JAGIĆEVA IZDANJA HRVATSKIH
SREDNJOVJEKOVNIH KNJIŽEVNIH TEKSTOVA!

'Vesna BADURINA-STIPČEVIĆ, Zagreb

 

Hrvatski filolog Vatroslav Jagić, osim što je i objavio više staroslavenskih spomenika,
objavio je i niz tekstova hrvatske srednjovjekovne književnosti. Za sinteze Historija
književnosti naroda hrvatskoga ili srbskoga (1867) i Hrvatska glagolska književnost (1913)
Jagić se koristio već istraženom, ali i izvomom građom, književnim tekstovima koji do tada
nisu bili kritički objavljeni. Uspoređivao je hrvatsku srednjovjekovnu književnost s drugim
književnostima i tražio ishodišta i paralele hrvatskih tekstova i slavenskih i zapadnocuropskih
literatura. Iz dostupnih glagoljskih, ćiriličnih i latiničnih izvora Vatroslav Jagić objavljivao
je transliterirane tekstove, donosio prepričan sadržaj i upozorio na književnopovijesne i
tekstološke vrijednosti. Na taj je način prvi put izdao hrvatskoglagoljske (a manjim dijelom
ćirilične i latinične) dijelove liturgijskih knjiga, apokrife, srednjovjekovne romane, svetačke
legende, moralno-poučna djela. Do danas su neka od tih izdanja ostala jedini i nezaobilazni
tekstološki izvori za proučavanje hrvatske književnosti, dok su druga bila temelj za daljnja
istraživanja i kasnija tekstološka izdanja.

           

Vatroslav Ja

   

Ključne rij hrvatska srednjovjekovna književnost, tekstologija

Veliko i razgranato djelo hrvatskoga filologa Vatroslava Jagića obuhvaća
različita područja slavenske filologije i privlači gotovo nepresušan interes
istraživača.? U raznovrsnu znanstvenom radu Jagić je velik dio istraživač-
koga potencijala posvetio kritičkomu izdavanju starih slavenskih spome-
nika. Fundamentalna su njegova izdanja staroslavenskih kanonskih djela,

Ovaj tekst u nešto izmijenjenoj verziji pročitala sam na Četvrtom hrvatskom slavističkom
kongresu, Varaždin — Čakovec, 5. - 8. rujna 2006. Usp. Četvrti hrvatski slavistički kongres.
 Zbornik sažetaka. Zagreb: Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006:
10-11.

* Usp. KATIČIĆ 2005