OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 59 (2009)

loške spoznaje u hrvatsku filologiju i obogatila je spoznajama suvremenih
'europskih autora.
MARICA ČUNČIĆ

NOVI TESTAMENT 1562./1563. Pretisak: XXXIII + 901 str; Alojz
JEMBRIH, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta
1562./1563.,127 str., Teološki fakultet »Matija Vlačić Ilirik«, Zagreb 2007.

Glagoljsko izdanje Novoga testamenta tiskano u Tiibingenu u dva dijela,
1562. i 1563. godine, najopsežniji je pothvat bogate izdavačke djelatnosti
hrvatskih protestanata. U Ungnadovoj tiskari u Urachu blizu Tiibingena oti-
snuto je u razdoblju od 1561. do 1565. godine tridesetak hrvatskih prote-
stantskih knjiga (14 glagoljicom, 8 ćirilicom i 6 latinicom) te one čine vrlo
vrijedan korpus hrvatske književne i jezične baštine. Iako protestantski po-
kret u Hrvatskoj u svojim početcima zbog različitih okolnosti nije bio širih
razmjera, njegova je oslonjenost na prethodna razdoblja hrvatske kulture,
osobito hrvatsko glagoljaštvo, vrlo značajna. Isto je tako bitan i utjecaj što
ga je protestantski tisak imao na razvoj svijesti o što širem vjerskom pro-
svjećivanju unutar krugova katoličke obnove. Naklade Novoga testamenta
— 2000 primjeraka prvoga dijela Novoga zavjeta te 1000 primjeraka drugo-
ga dijela — bile su namijenjene glagoljaškim područjima Istre, Kvarnera i
Dalmacije.

Prvi dio naslovljen je Prvi del Novoga Testamenta, va tom jesu svi četiri
evangelisti i dijanje Apustolsko, iz mnozih jazikov, v općeni sadašnji i razu-
mni hrvacki jazik, po Antunu Dalmatinu i Stipanu Istrianu, s pomoću drugih
bratov, sada prvo verno stlmačen, sadrži četiri evandelja kojima prethode
životopisi svakoga evanđelista, te tekst Djela apostolskih. Drugi del Novoga
Testamenta, v kom se zadrže Apustolske Epistole, po ordinu kako broj na
drugoj strane ove harte kaže sadrži poslanice i tekst Apokalipse, koji je
ilustriran s 26 drvoreza. Opsežni posvetni predgovori, Primoža Trubara na
njemačkom te Antuna Dalmatina i Stipana Konzula na hrvatskom, osobito
su zanimljivi, jer ne samo da osvjetljavaju okolnosti prevođenja i tiskanja
ovih knjiga, već sadrže i važne povijesne podatke. Ovi nam podaci mnogo
govore o onodobnim političkim, kulturnim i vjerskim prilikama u hrvatskim
krajevima, na granici prema Osmanskomu carstvu te o stalnoj ratnoj opa-

363