FILOLOGIJA 42, Zagreb 2004

ČLANCI I RASPRAVE

 

UDK 811.163.42(091)
Izvorni znanstveni članak
Primljen 27.1.2004.

Prihvaćen za tisak 22.11.2004.

Vesna Badurina-Stipčević
Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb

MUKA KRISTOVA PO MARKU
U HRVATSKOGLAGOLJSKOM
PARIŠKOM ZBORNIKU SLAVE 73

'Muka Kristova po Marku iz najstarijega sačuvanoga hrvatskoglagoljskoga Pa-
riškoga zbornika Slave 73 tekstološki se istražuje i usporeduje s tekstom Muike u
misalima. Posebice se istražuje odnos prema latinskom predlošku i osuvre-
menjivanju leksika. U analizi su pridodane i neke leksičke sličnosti s latiničkim
lekcionarima. Glagoljski tekst Muke objavljuje se u latiničkoj transliteraciji.

1. Pariški zbornik Slave 73 (dalje u tekstu Par) koji se čuva u Bibliothčque Natio-
nale u Parizu potječe iz 1375. godine i najstariji je sačuvani hrvatskoglagoljski
zbornik.! Pisale su ga tri ruke, no najveći dio zbornika pisao je pisac glagoljaš Gr-
gur Borislavić iz modruške Gorice, pripadnik ličko-krbavskoga kulturnoga područja,
koje je u 14. i 15. stoljeću bilo središtem hrvatskoga glagoljaštva.? Neke su teksto-
ve pisali i »Stipan pisac« i »prvad Mikula« iz Istre, Zbornik (u literaturi nazvan i
Borislavićevim) bio je namijenjen »prizidnicama«, redovnicama samostana sv. Ju-
lijana u Šibeniku.? Sastoji se od 296 pergamenskih listova (vel. 15x11,5 cm). Sadrži

! Prvi je zbornik opisao M. Tadin: Recueil glagolitique croate de 1375, Revue des ćtudes
slaves 31, Pariz 1954, str. 21-32, nakon što ga je 1951. g. iz neke kniižnice u Španjolskoj
nabavila pariška Bibliothčque Nationale.

2 Usp. ]. Bratulić, Glagoljica i glagoljaši na području krbavske biskupije, Krbavska biski:«
pija u srednjem vijeku (ur. M. Bogović), Visoka bogoslovska škola u Rijeci i Kršćanska sadaš-
njost, Rijeka i Zagreb 1988, str. 103-112.

3 Samostan i crkva sv. Julijana nisu obnovljeni nakon razaranja u Drugome svjetskom
ratu. Usp. M. Tadin, op. cit., str. 30.