MILAN MIHALJEVIĆ

Staroslavenski institut, Zagreb

MORFOLOŠKA (TVORBENA) RAŠČLAMBA

LEKSIKA NAJSTARIJIH
HRVATSKOGLAGOLJSKIH FRAGMENATA
'UDK: 811.163.42'366"11/12" Izvorni znanstveni članak

U članku se morfološki (tvorbeno) raščlanjuje leksik 24 / Ključne riječi:
hrvatskoglagoljska fragmenta iz 12. i 13. st. Leksemi se  crkvenoslavenski jezik,
najprije grupiraju prema korijenima, a zatim i prema _ najstariji hrvatskoglagolj-
Prefiksima i sufiksima. U posljednjem se dijelu rada obra-  ski fragmenti, leksik,
duju složenice. morfologija, tvorba riječi

1. Uvod

Rad tvori cjelinu s Mihaljević 2007. i temelji se na ista 24 hrvatskoglagoljska
iragmenta iz 12. i 13. st. Iz 12. st. to su: Budimpeštanski fragment (Bud), Prva
stranica Kijevskih listića (Kij), Bečki listići (Vind), Bašćanski ostrišci (Baš), Grško-
ićev odlomak apostola (Grš) i Mihanovićev fragment apostola (Mih), a iz 13.
Splitski fragment misala (Spal), Londonski fragment brevijara (Lond), Kukuljevi-
ćev fragment misala (Kuk), Vrbnički fragmenti brevijara (Vb), Birbinjski frag-
ment misala (Birb), Epistola o nedjelji (Epist), Fragmenti brevijara uz Novakov
misal (aNov i BNov), Fragment brevijara dodan Ročkom misalu (Roč), Tkonski
fragment iz Berčićeve zbirke (Tk), Tršćanski fragment brevijara (Ts), Zagrebački
fragmenti brevijara HAZU 46a i 46b (Zag), Ljubljanski homilijar (Lab), Homilija
na Blagovijest (Hom), Krčki fragmenti pasionala (Pass), Omišaljski list apostola
(Omiš), Fragment Legende o sv. Tekli (Th) i Pazinski fragmenti (Pis). U skladu s
podjelom morfema na tri skupine (korijeni, prefiksi i sufiksi) podijeljen je i rad s
time da je dodano i poglavlje o složenicama.

 

2. Korijenske skupine

Korijen je jezgra riječi i nositelj njezina osnovnoga leksičkog značenja. Stoga
se riječi razvrstavaju u leksičko-semantičke skupine, ili gnijezda upravo prema