brevijar vida omišljanira

 

Milan MIHALJEVIĆ

O JEZIKU VIDOVA BREVIJARA

revijar koji je 1396. godine za kaptolsku crkvu u Roču napisao pisac Vid iz

Omišlja najnetipičniji je hrvatskoglagoljski rukopisni brevijar. Njegova su biblijska
čitanja obično dulja nego u svim drugim brevijarima, a više nego u drugim
brevijarima ima prijevoda prema grčkom. Ipak ima dosta tekstova koji su prevedeni
s latinskoga. U iluminaciji Brevijara ima mnogo bosanskih (humskih) elemenata.
On čuva mnogo starih elemenata kao i drugi krčki kodeksi. U njemu je parafraza
Knjige kraljeva kojoj se još ne zna latinski %] li grčki predložak. I na kraju, u njega
su, kao i kod drugih brevijara i misala, prodirali i elementi govornog jezika, dakle
čakavski elementi. Posljedica je svega toga neujednačenost i šarolikost koja je nešto
veća nego u drugim brevijarima. Tako će se u Brevijaru Vida Omišljanina naći
prastari panonizam tonbina koji nije potvrđen ni u jednom staroslavenskom
spomemku, ali već i (stan) turcizam šator (232b). Na istoj će se strani naći i
episkopa i biskupa, pastir' i pistir', ezik» i čzike, opfinu i općenie itd. Brevijar
Vida Omišljanina neujednačen je i u pisanju poluglasa: u jednom su dijelu jaki
poluglasi rfosl;edno vokalizirani kao a, u drugom se piše na istome mjestu štapić,
a treći put ćemo na istoj strani naći istu riječ jednom s a, drugi put sa štapićem,
a treći put bez i lcega Tako je na primjer riječ za đavla (dveval) pisana u Brevx)am
na šest različitih načina. Sve to čini Brevijar Vida Omišljanina osobito zanimljivim
i za tekstologe i za jezikoslovce. Uvjetno se jezik Vidova brevijara može podijeliti
na ove slojeve: grčki sloj, starina, južni (bosanski) sloj, utjecaj narodnoga jezika i
latinski sloj.

Grčki je utjecaj u Brevijaru Vida Omišljanina vidljiv na više razina: fonološkoj,
leksičkoj, sintaktičkoj i tekstovnoj. Na fonološkoj je razini izražen kroz dosljedan
vitacizam. To znači da se glas "beta" u mnogim riječima preuzima prema
srednjovjekovnom grčkom izgovoru kao v, a ne latinskim posredovanjem kao b.'
Tako se u Brevijaru Vida Omišljanina pojavljuje dosljedno: avelb, (Abel), avraamb
(Abraham), reveka (Rebeka), vavilonb (g:bilon), varilb (beril), vaal (Baal), var'varom“
(barbarima) itd. Nadalje, strane se riječi preuzimaju prema grčkom izgovoru sa k,
a ne prema srednjovjekovnom latinskom sa c: v kumbaleh', kin'tini, kalkidon',
itd. Grčki je utjecaj i dosljedan itacizam. To znači da se grčki glas "eta" preuzima
prema srednjovjekovnom grčkom izgovoru kao i, a ne latinskim posredstvom kao
e kalkidon, skinie, podir, isava itd. Preuzimanje "ipsilona" kao u također je

  
  

 

1 "Beta" se od srednjega vijeka u grčkom ne izgovara više kao dvousneni glas b, već kao usneno
zubni glas v i otada se zove “vita". Odatle i naziv "vitacizam".

3 d srednjega se vijeka 'eta" u grčkom ne izgovara kao dugo e, već kao i, i zove se "ita".

> Fodir je duga svećenička halina do članska.

TIE