Milan Mihaljević, Jezik kanona mise u Kožičićevu Misalu hruackom
FLUMINENSIA, god. 24 (2012) br. 1, str. 157-183 157

 

Milan Mihaljević

JEZIK KANONA MISE U KOŽIČIĆEVU
MISALU HRUACKOM

dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb, izvorni znanstveni članak

 

UDK 265.3

264-12(497.5)
003.349.12:264-12
811.163.1:264-12

U članku se kanon mise Kožičićeva Misala hruackoga iz 1531. uspoređuje s istim
tekstom u svim ostalim hrvatskoglagoljskim misalima. 1 u tom su dijelu misala, koji je
inače najmanje podložan promjeni, leksičke i tekstološke razlike između Koži
ostalih misala veće nego između bilo koja druga dva misala, što potvrđuje da je i taj dio
Kožičić temeljito preradio, tako da se gotovo može govoriti o novom prijevodu, a ne samo
o redakciji. Kanon Misala hruackoga jasno potvrđuje da je Kožičić pomladivao i

 

va i

pohrvaćivao tekst. Brojna su i mjesta na kojima je ispravljao stariji prijevod prema
latinskom izvorniku. Međutim, odstupanje od latinskoga predloška i čuvanje mnogih
starijih crkvenoslavenskih elemenata u tekstu svjedoče da to nije radio mehanički te da
mu osnovni cilj nije bio samo što više pohrvatiti tekst i približiti njegov jezik govornomu
jeziku niti ga samo što više uskladiti s latinskim, nego da je radio promišljeno, s jasnom
koncepcijom književnoga (hrvatskoga crkvenoslavenskoga) jezika.

Ključne riječi: crkvenoslavenski jezik; hrvatskoglagoljski misali; kanon mise; Šimun
Kožičić Benja; Misal hruacki

1. Uvod

Notorna je činjenica da je Kožičić bio nezadovoljan stanjem glagoljaške crkvene
knjige, ,pa je na vlastitu pobudu prionuo uz njeno 'popravljanje'!" (Benvin, 1988: 158).
To je njegovo 'popravljanje' dosad djelomice različito interpretirano. Neki su to
razumjeli ponajprije kao nastojanje da se jezik glagoljskih liturgijskih knjiga što više
pohrvati, tj. ,približi 'narodnomu' (čakavskomu) izričaju."' Drugi upozoravaju da se o

 

1 Kao argument za to uzima se, na kraju krajeva, i pridjev hruacki u naslovu njegova misala.