SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 333-349, Zagreb 2008. — UDK: 801.25 : 003.349.1711/12"(497.13)

GLAGOLSKI OBLICI U HRVATSKOGLAGOLJSKIM
FRAGMENTIMA 12. I 13. ST.

Milan MIHALJEVIĆ, Zagreb

1. UVOD

Anica Nazor je 1963. formulirala jezične kriterije za određivanje granice “koja će
nam pokazati što ide pod naziv crkvenoslavenski jezik, a što ne ide".' Njezini kriteriji
dobro razlučuju pojave koje su dio hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika od onih
koje se mora pripisati samo hrvatskomu jeziku.? Rad je bio motiviran ponajprije
potrebom da se odredi koji se hrvatskoglagoljski zbornici iz 15. i 16. st. i koji
tekstovi u njima mogu upotrijebiti kao izvori za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika
hrvatske redakcije. Zanimljivo je međutim primijeniti njezine kriterije i na starija
razdoblja, osobito na prijelazno razdoblje 12. i 13. st. kada je i oblikovan poseban,
hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika. Osim s hrvatskim jezikom, jezik tekstova tog
razdoblja nužno je usporediti i s jezikom kanonskih starocrkvenoslavenskih tekstova
kako bi se odredio odnos među njima i utvrdio omjer novih i naslijeđenih jedinica i
pojava. U ovom se članku opisuju glagolski oblici u najstarijim hrvatskoglagoljskim
fragmentima, uspoređuju se s onima u kanonskim tekstovima i u hrvatskom jeziku
kako bi se odredilo koje se stare pojave dobro čuvaju, a što se promijenilo.

2. INFINITIV I SUPIN

Infinitivni su oblici u fragmentima obilato potvrđeni. Tvoreni su nastavkom -ti i
nema primjera otpadanja dočetnoga -i. U primjeru postavity s prve stranice Kijevskih
listića dočetno je -i zamijenjeno jerijem (-y), što može svjedočiti o gubljenju razlike
između tih dvaju fonema. Valja napomenuti da je u Splitskom fragmentu misala s
početka 13. st. -i najčešće zamijenjeno jatom, ali to je samo grafijska pojava jer je
taj fragment izrazito ikaviziran i potpuno je izgubio razliku između i i_&:) učinitć

1 NAZOR 1963:73.
Kriteii za glagolske oblike nalaze se nasr.72-
> Usp. ŠTEFANIĆ 1957: $6-87 i MIHALJEVIĆ 2003: 52

 

333