FILOLOGIJA 34, Zagreb 2000

UDK 811.163.42:353
Izvorni znanstveni članak
Primljen 7.XI. 2000.
Prihvaćen za tisak 5. 11.2001.

Milan Mihaljević
Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb

NOVLJANSKI DVOLIST BREVIJARA IZ 14. STOLJEĆA

U članku se opisuje dvolist hrvatskoglagoljskoga brevijara pronaden u
'Novom Vinodolskom. Na temelju iluminacije, paleografskih i jezičnih
podataka dvolist se može datirati polovicom 14. st. Mnoge paleografske i
jezične crte, a osobito iluminacija, povezuju ga s krčkim glagoljskim ko-
deksima 14. stoljeća. Stoga autor pretpostavlja da brevijar kojemu je dvo-
list pripadao potječe s Krka ili da mu je pisar bio neki krčki glagoljaš. To je
najstariji hrvatskoglagoljski rukopis koji se danas nalazi u Vinodolu, a
važan je i kao pokazatelj postojanja još jednoga velikog hrvatskoglagolj-
skog brevijara.

  

1. Uvod

Dana 16. svibnja 1998. godine, za studentske ekskurzije po Vinodolu, po-
kazao nam je novljanski župnik Ivan Peranić kodekse i fragmente koji se čuva-
ju u njegovu župnom dvoru. Među fragmentima uočio sam i jedan dvolist bre-
vijara koji dosad nije bio evidentiran i poznat znanstvenoj javnosti. U srpnju
iste godine preuzeo sam taj fragment od župnika i donio ga u Zagreb, gdjeje u
Središnjem laboratoriju za fotografiju, mikrografiju i reprografiju Hrvatskoga
državnog arhiva snimljen i evidentiran.! Mikrofilm je pohranjen u Hrvatskom
državnom arhivu, a kopiju snimaka dobio je i Staroslavenski institut u Zagre-
bu. Nakon toga vratio sam fragment u Župni ured Novi Vinodolski, gdje će se
i ubuduće čuvati.

2. Opis

Dvolist pergamene visine je 34,5 cm i širine 25,5 cm. Na oba je lista 8 cm od
gornjega desnoga ugla uz sam rub rupica promjera 0,5 cm. Više je na njima
(osobito na prvom) manjih rupica od crvotočina. Dvolist je vjerojatno služio
kao omot (košuljica) nekoga spisa. Pri dnu su strane obrojčene žigom kao i svi

! Snimanje je obavljeno 21. srpnja 1998, a snimatelj je bio Nenad Stojčić.

175