SLOVO, sv. 38 (1988), 75-86, Zagreb 1988. UDK: 808.101:801.3

NEKOLIKO LINGVISTIČKIH ZANIMLJIVOSTI
IZ HRVATSKOGLAGOLJSKIH KODEKSA

Milan MIHALJEVIĆ, Zagreb

1. UVOD

1stražujući tekstove, stare ili suvremene, nailazimo na neobične oblike koji se
gramatički, grafijski ili sadržajno ne uklapaju u jezični sustav teksta u kojemu se po-
javljuju. Neki su od njih pisarske ili prevodilačke pogreške, a za neke nije jasno da li
se radi o pogrešci ili o rijetkoj, u sustavu perifernoj, pojavi. Bez obzira na to da li se
radi o pogrešci ili ne, takvi su oblici filološki značajniji od običnih i očekivanih. Iz
njih se mogu izvoditi različiti zaključci, kao na primjer: da li je pisa: tekst prevodio
ili prepisivao sa starijeg predloška, kojim je pismom predložak bio pisan (glagolji-
com ili ćirilicom), s kojega je jezika tekst preveden (grčkog ili latinskog), na kojem
je području prijevod nastao itd. Iz karakterističnih se pogrešaka može zaključiti

 

kakvo je pisarevo (prevoditeljevo) poznavanje jezika na kojemu piše ili s kojega
prevodi, koliko je u trenutku prepisivanja ili prevodenja bio sabran i koliko je razu-
mio tekst koji prepisuje ili prevodi. Oblici koji nisu pogreške daju nam važne po-
datke o gramatičkom i grafijskom ustrojstvu teksta, o njegovoj arhaičnosti ili ino
vativnosti itd. Takvi oblici nisu dakle zanimljivi samo zbog neobičnosti i rijetkosti,
već svojom pojavom svjedoče često i o postanku i sudbini teksta u kojemu se po-
javljuju, o njegovu piscu, prevoditelju ili prepisivaču, o mjestu postanka teksta i o
njegovoj gramatici. Ovdje ćemo se zadržati na nekoliko takvih zanimljivosti iz hr-
vatskoglagoljskih kodeksa

 

2. »BLA)GOTAČINO BO ŽIVOT'NO«

Fraščićev psaltir (ONB u Beču sign. Cod. Slav. 77) izdvaja se od ostalih hrvat-
skoglagoljskih kodeksa nizom grafijskih, jezičnih i tekstoloških neobičnosti.' Jedna
je od njih i riječ blagotaćene koja se javlja u komentaru na 10. stih 146. psalma u

  

'Usporedi B. Grabar: Osobitosti grafije i jezika glagoljskog Fraščićeva psaltira, u: ]
Reinhart (hrsg.): Litterae Slavicae Medii Aevi, Verlag Otlo Sagner, Miinchen 1985, 75-96.

35