dr. Marinka Šimić, Zagreb

LEKSIČKI ARHAIZMI U DJELIMA
FRA MARTINA MIKULIĆA

Sažetak: U radu se razrađuju leksički arhaizmi u djelu fra Martina Mikulića i to
na temelju najnovijega izdanja Sabrana djela.' Odabrani arhaizmi analizirani su na
sljedeći način: donosi se kontekst i značenje leksema, a katkad se navode potvrde iz
hrvatskoglagoljskih rukopisa, kao i kod nekih bosansko-hercegovačkih franjevač-
kih pisaca, kao i one u današnjim hrvatskim govorima.? Posebice se arhaični leksik,
tj. crkvenoslavenizmi fra M. Mikulića uspoređuju s onim u Politici fra P. Bakule
Ovakva bi istraživanja mogla doprinijeti boljem poznavanju leksičkoga blaga hr-
vatskoga jezika, tj. zapadnoštokavskoga ikavskog govora. Namjera mi je da opisom
pojedinih arhaičnih leksema i navođenjem rečenica iz Mikulićeva djela oživim te
stare riječi i sačuvam ih od zaborava.

Ključne riječi: leksik, fra Martin Mikulić, hrvatskoglagoljski rukopisi, bosansko-
hercegovački franjevci

 

LEXICAL ARCHAISMS IN THE WORKS OF FR. MARTIN MIKULIĆ

AAbstract: The work treats lexical archaisms as found in the works of Fr. Martin
Mikulić based on the newest edition of his collected works: Sabrana djela. Selected
archaisms were chosen on the following basis: the context and meaning of various
lexical constructs, and, at times, on affirming citations based on Croato-Glagolitic
manuscripts are given as well as citations from some Bosnian-Hercegovinian Fran-
ciscan writers. Citations from contemporary Croatian dialects were also included.
Archaic Church-Slavic vocabulary as used by Fr. Martin Mikulić is compared to
that of Fr. P. Bakulas work: Politika. Such investigations could contribute much to a
better understanding of the lexical treasures of the contemporary Croatian langua-

1 Priredio fra Robert JoLiĆ. Mostar 2017: Hercegovačka franjevačka provincija uznesenja BDM.
Franjevačka knjižnica Mostar. Zahvaljujem fra R. Joliću što mi je ustupio rukopis, tj. monogra-
fiju prije nego što je objavljena.

2 /O leksiku fra Martina Miki pisala sam ranije u članku: “O jeziku fra Martina Mikulića“
Zbornik o fra Martinu Mikuliću, Grude 2014., Matica hrvatska, str. 26-50. Međutim, tada nisu
bila dostupna sva Mikulićeva djela, pa tako ni jezična analiza nije cjelovita. Nakon objavljivanja
Sabranih djela ukazala se potreba za dodatnim opisom leksika ovog franjevačkoga pisca, što je
zapravo tek početak tog istraživanja.