GLAGOLJSKI RUKOPISI PAŠMANA I UGLJANA

Marinka Šimić UDK: 003.349.1(497.5 Pašman):$11.163.1:091
Zagreb 003.349.1(497.5 Ugljan):811.163.1:091
Izvorni znastveni članak

Primljen: 7. 3. 2012.

Prihvaćen za tisak: 6. 6. 2012.

 

U radu se iznosi pregled glagoljskih rukopisa vezanih za značajno nala-
zište rukopisa na južnome dijelu hrvatskoga glagoljaštva, otoke Pašman
i Ugljan, i to onih koji su napisani za tu sredinu, ili su ovdje bili u upotre-
bi. Uz cjelovite rukopise: Pašmanski brevijar, jedan od rijetkih potpunih
glagoljskih kodeksa, Regulu sv. Benedikta, jedinstven i jedan od najstari-
jih glagoljskih tekstova takve vrste u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi,
i Tkonski zbornik, u toj su sredini nastali i brojni fragmenti, počevši od
Emauskoga fragmenta psaltira, kojega su najvjerojatnije glagoljaši s Paš-
mana donijeli sa sobom u Prag u 14. st., do Pašmanskih fragmenata bre-
vijara, Ljubljanskoga fragmenta brevijara, i na koncu brojnih fragmenta
z Berčićeve zbirke u Petrogradu (preko 30). Stjecajem povijesnih i dru-
gih okolnosti većina se rukopisa vezanih za Pašman i Ugljan danas tamo
više ne nalazi, osim Pašmanskih fragmenta brevijara i matica krštenih,
vjenčanih i umrlih, te pojedinih tekstova različita sadržaja koji se čuvaju
po župnim uredima.

 

 

KLJUČNE RIJEČI: glagoljski rukopisi i fragmenti, Pašman i Ugljan

Uvod

. — Matično je područje hrvatskoga glagoljaštva, smatra se, bilo na kopnu, a
Jedno od prvih i najsnažnijih središta bilo je područje Zadra i Nina, na koje
$e neposredno naslanja krbavsko područje koje je bilo ,,prijelazni pojas preko

ojega je glagoljica prodirala i na sjever i na jug kroz cijeli XIV. i XV. vijek sve
4o fatalne Krbavske bitke1493" (Pantelić 1964: 85). Marija Pantelić je pokazala
a među poznatim glagoljskim rukopisima iz XIV. i XV. stoljeća barem seda-
Mnaest potječe s krbavskoga područja: sedam potpunih misala, pet brevijara i
Pet zbornika, misleći pritom na rukopise koje su pisali pisari rođeni na crkve-
čkom krbavskom području ili koje su naručili ljudi s toga
Područja ili pak, koji su se našli na tom području. Očuvani krbavski glagoljski
Tukopisi predstavljaju dovoljno bogat fond da se pokaže kako krbavsko po-
dručje ima veliko značenje za hrvatsku kulturnu prošlost (Pantelić 1964: 12 i
81). Krbava je bila kulturno glagoljaško središte prije tragične Krbavske bitke
(1493.), koja je zadala najteži udarac etničkomu i kulturnomu razvitku toga
Područja. Istra i otok Krk naručuju i kupuju glagoljske knjige iz Krbave, naj-

    

247