VIJESTI

pjevanje na hrvatskome crkvenoslaven-
skom počeo prodirati još krajem 14.
i početkom 15. stoljeća. Veliki je dio
današnjega repertoara saljskih korišta u
osnovi glagoljaški.

Crkveno_je pjevanje na hrvatsko-
me _ crkvenoslavenskom i hrvatskom
narodnom jeziku zamrlo u posljednjoj
četvrtini 19. stoljeća. Na njegovo ob-
navljanje u Salima u 20. stoljeću utjeca-
li su učitelj Petar Matulina i župnik don
Ante Strgačić. Dvadesetih godina 20.
stoljeća vođenje tradicijskoga pučkoga
pjevanja preuzeli su istaknutiji domaći
pjevači, a od 1972. redovnice Služavke
Maloga Isusa.

Ovo je drugi koncert saljskih korišta
u okviru Međunarodne smotre folklora.
Prvi su se put predstavili 1997., također
u erkvi Sv. Katarine, koncertom koji
je priredio pretprošle godine preminuli
akademik Jerko Bezić (1929.-2009.).

SLOVO 61 (2011)

Posvetivši mu_ ovogodišnji koncert,
saljski su se pjevači s poštovanjem spo-
menuli pokojnoga Bezića, najvećega
poznavatelja tradicije — glagoljaškoga
pjevanja u Hrvata, dok su publiku zadi-
vili iskrenim i proživljenim pjevanjem
koje ne teži tehničkoj vrsnoći izvedbe,
već vjerno čuva pučki glazbeni izričaj.

Osim_glagoljaškoga pjevanja, na
Listi zaštićenih nematerijalnih kultur-
nih dobara u Republici Hrvatskoj regi-
strirano je još 76 dobara. Sedam od njih
nalazi se od 2009. i na UNESCO-ovu
Reprezentativnom popisu nematerijalne
kulturne baštine čovječanstva. Po broju
kulturnih dobara na tom UNESCO-ovu
popisu Hrvatska je četvrta država u svi-
jetu, a prva u Europi. Stoga je, osim pod
pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora,
ovogodišnja Smorra održana i pod viso-
kim pokroviteljstvom UNESCO-a.

   

LJILJANA MOKROVIĆ

IZLOŽBA »OD BITIJA KAPUCINSKOGA FRAGMENTI:
POVODOM 400. OBLJETNICE KAPUCINA U RIJECI I HRVATSKOJ«
(RIJEKA, 15. 10. — 25. 12. 2010.)

U Pomorskom i povijesnom muzeju
u Rijeci upriličena je izložba Od biti-
ja kapucinskoga fragmenti: povodom
400. obljetnice Kapucina u Rijeci i
Hrvatskoj. Izloženi su fragmenti iz
kapucinskih samostana u Varaždinu,
Karlobagu i Rijeci, ukupno 40 rukopi-
snih fragmenata glagoljskih, latinskih
i hebrejsko-aramejskih srednjovjekov-
nih kodeksa 13. — 15. stoljeća zajedno
s tridesetak tiskanih knjiga na kojima

su otkriveni. Izložbu su autori posve-
tili jedinstvenomu jubileju riječkih
kapucina i cijele Hrvatske kapucin-
ske provincije sv. Leopolda Bogdana
Mandića: 400. godišnjici dolaska Reda
Manje braće Kapucina (Ordo fratrum
minorum_Capucinorum) u Rijeku i u
Hrvatsku. Njezini glavni organizatori
bili su Hrvatska kapucinska provin-
cija sv. Leopolda Bogdana Mandića
s provincijalom dr. se. fra Ivicom

407