SLOVO, sv. 60, 687-724, Zagreb 2010. UDK 264-13(497.6 Fojnica)“13“:003.349.1
091(497.6 Fojnica) “13“:003.349.1
003.349.1(497.6)

 

FOJNIČKI GLAGOLJSKI FRAGMENT BREVIJARA

Marinka ŠIMIĆ, Zagreb

Fojnički glagoljski fragmentje list brevijara, Temporala, sadrži dio Knjige Izlaska (Izl 3,7-8)
i Slovo sv. Ivana Zlatoustoga. Pronađen je u Muzeju Franjevačkoga samostana u Fojnici na
koricama Razmišljanja Matije Jerkovića. Podrobna jezična raščlamba pokazala je da je FgFoj
pisan hrvatskoglagoljskim ustavnim pismom i crkvenoslavenskim jezikom hrvatske redakcije
sredinom 14. stoljeća. Na fonološko-grafijskoj je razini FgFoj prilično pomlađen, odnosno
narušena je norma crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, primjerice kod pisanja
znaka za poluglas i posebice jata. Naime, FeFoj je prilično ekaviziran, npr.: deli, bolezno,
mlekome, leki, susede, zvezdam», telesi, odolevaše, grehi. To bi možda moglo upućivati na
zaključak, da taj fragment nije prepisan u Bosni, nego je tamo donesen iz hrvatskih ekavskih
područja. Na starinu na fonološkoj razini ukazuje očuvanost slogotvornog r i / bez promjene
te starih suglasničkih skupina žd i čr. Za razliku od fonološke razine, na morfološkoj su
potvrđeni pravilni crkvenoslavenski oblici kod imenica, glagola i pridjeva. Leksik FgFoj je
također arhaičan, tj. većina leksema pripada starocrkvenoslavenskomu sloju koji je potvrđen
u kanonskim starocrkvenoslavenskim rukopisima, a svojstven je i hrvatskoglagoljskim
sadnike, vsemogi, glubina,
sba, čr'imnoe. Na sintaktičkoj je razini u FgFoj
očuvana osobita sintaktička konstrukcija karakteristična za

dativ apsolutni. Usporedba s deset hrvatskoglagol
tekstološki najbolje slaže s BrVat,, stoga se manjkavi dio teksta rekonstruira prema tom
brevijaru.

 

   

 

Ključne riječi: Fojnički glagoljski fragment brevijara, Knjiga Izlaska, Slovo sv, Ivana
Zlatoustoga, Bosna

1, UVOD

Fojnički glagoljski fragment brevijara (FgFoj) zajedno s Livanjskim
glagoljskim fragmentom pronašao je Josip Hamm 1950. godine putujući
kroz Bosnu. Oba su očuvana zahvaljujući njihovoj sekundarnoj funkciji, tj.
kao omoti novijih knjiga. Fojnički je bio na koricama Razmi:
Jerkovića, tiskanih u Mlecima 1582., a Livanjski na omotu Habdelićeva

687

   

janja Matije