RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE 33 (2007)

UDK 811.163.42282"15"

Izvorni znanstveni članak
Rukopis primljen 19. II. 2007.
Prihvaćen za tisak 18. IX. 2007.

Marinka Šimić

Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb
msimic(dstin.hr

KAJKAVIZMI U TKONSKOM ZBORNIKU

Predmet ovog rada su kajkavizmi u Tkonskom zborniku — glagoljskom ruko-
pisu koji je početkom 16. stoljeća pisan na frankopanskim posjedima. Utvr-
đeno je da su u tom rukopisu prisutni_kajkavizmi na svim razinama: fono-
loškoj, morfološkoj, leksičkoj i sintaktičkoj. Najviše je kajkavizama na lek-
sičkoj razini, a oni se mogu podijeliti u dvije skupine: 1. zajednički čakav.
sko-kajkavski sloj, npr. betege, gdo, nigdar, hiniti, hud, kaštigati, lotar it
2. kajkavski sloj, npr. fajtati, gorup, nekoteri, pokrivača, škoda, špotati, ta-
nac itd. Prva je kategorija leksema interpolirana u gotovo svim dijelovima
CTk, a druga je najčešća u Cvetu od kr&posti i Muci. Tkonski zbornik čuva
jedno ogromno leksičko bogatstvo, a pri usporedbi pojedinih leksema s oni-
'ma u hrvatskoglagoljskim misalima i brevijarima, zaključeno je da su neki
od njih potvrđeni i ranije, npr. beteg», kaštigati, praviti, gorup, tanac itd. To
-je potvrda o kontinuitetu hrvatskoglagoljske književnosti. Interpolacija kaj-
kavizama nije ujednačena u svim dijelovima zbornika, kajkavske su inter-
vencije najčešće u Cvetu od kr&posti (£. 67 — 85) i u Muci Spasitelja naše-
ga (£. 109 — 161).

Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da je Tkonski zbornik
rukopis sastavljen iz različitih dijelova, koji nisu nastali u istom razdoblju,
ni na istom mjestu. Budući da kajkavizme u pojedinim dijelovima nalazimo
na svim razinama (Cvćt od kr&posti i Muka), može se pretpostaviti da su oni
nastali u sjevernom području, tj. bliže kajkavskom.

 

 

 

   

   

 

 

 

I. Tkonski zbornik

Tkonski zbornik — rukopis od ff 170, odnosno 340 stranica, pisan na papi-
ru početkom 16. stoljeća, jedan je od sadržajno najzanimljivijih hrvatskogla-
goljskih srednjovjekovnih zbornika. To je zbirka različita štiva koja omoguću-

343