Marinka Šimić, Kajkavizmi u creskoj Muci Franića Vodarića
FLUMINENSIA, god. 14 (2002) br. 2, str. 73-84 73

Marinka Šimić
KAJKAVIZMI U CRESKOJ MUCI FRANIĆA VODARIĆA

Marinka Šimić, Staroslavenski institut, Zagreb, izvorni znanstveni članak, Ur.: 10. prosinca 2002.

 

UDK 811.163.42'282 Vodarić, F.: 244(497.5 Cres)

U članku se analizira leksik rukopisa Pisna od Muke Gospodina našega Isukarsta
po Matiju, Marku, Luki i Jivanu zločena u pisni po Franiću Vodariću Crisaninu
naravi težačke kopačke. Utvrđeno je da se u tekstu može razlučiti nekoliko
leksičkih slojeva: leksemi iz crkvenoslavenskoga jezika, zajednički čakavsko-
kajkavski sloj, čakavski sloj, i kajkavski sloj. Učestali kajkavizmi na morfološkoj
i leksičkoj razini navode na zaključak da je neposredni predložak s kojeg je
Franić Vodarić prepisivao mogao biti s Vinodolskog područja.

Ključne riječi: Franić Vodarić, Muka, leksik, čakavsko-kajkavsko
interferiranje, kajkavizmi

1. Uvod

Rukopis Pisna od Muke Gospodina našega Isukarsta po Matiju, Marku, Luki i Jivanu
zložena u pisni po Franiću Vodariću Crisaninu naravi težaške kopaške književno-
povijesni je spomenik i hrvatski raritet. U njemu se prepliću sva tri hrvatska pisma,
kao i sva tri hrvatska dijalekta. Rukopis je krajem 17. ili početkom 18. stoljeća prepisao
latinicom Franić Vodarić, koji se potpisuje glagoljicom na naslovnoj stranici i na
svršetku teksta Muke, str. 258., a zna i bošančicu. Ta knjiga veličine 9 x 14 cm ima
326 stranica i može se podijeliti u dva dijela: 1. Muka Gospodina našega (str. 1-258)
i 2. niz pasionskih tekstova: O prislavni križu sveti (259-274), Pozdravjen'je svetoga
Križa (275-280), Vexil(lla Re(glis - Videći drivo križa (281), Videći križ (282-284),
Od razmišljanja (285- 298), Versi od žalosti B. D. Marije - Rascviljena Majka staše
(299-309), Dela potribna (310-314), Pozdravjen'je s križa (315-316), te pet Molitvica
k Isukarstu (316-320), i tekst bez naslova s početnim riječima: Zašto je pri Gospodinu
(321). Jezik kojim je taj rukopis pisan stara je čakavština s pojedinim osobinama