386 Jasna Vince

 

4) Mt26,14
edim, + ot + oboju /občju + na + deste / desete

Osim s pukim grafičkim dubletama (edin': edine; dv-: d'v-? deste : des te) sustećemo se
i s fonološkim varijantama (usp. nejednak odraz jata u dvčju : dviju). Sve su to opće pojave i
nisu svojstvene samo brojevima. Ali zato su fonološke varijante razvidne i izrazličitih likova

  

u parovima dvoju : dvčju i oboju : občju — pri čemu prvi član čuva starije stanje u sklonidbi
broja 2, a drugi odražava težnju za izjednačenjem s ostalim kosim padežima —, a variranja
mogu nastati i kao posljedica kraćenja: dvu (kao i deste). Nadalje, tuje i eksička raznolikost

 

oprimjerena potvrdama oboju na deste : dvčju na deste.? Spominjem i slovne zapise: .b.i
(kaoi.a.i). Oni suujedno i jedini u kojima se desetice i jedinice u brojevima 12i 11 ne izriču
lokalno nego jukstapozicijom (usp. Večerka 1971: 227), a poredak tih znamenaka (za razliku
od onih u arapskim brojkama) vjemo prati jezično stanje.! U vezi s ostalim padežima:
nominativom/akuzativom/vokativom dva/ dvč, odnosno dativom/instrumentalom dvčma
nema se dometnuti ništa što nije rečeno o genitivu/lokativu. U paradigmi broja edin ' dolazi
do izražaja utjecaj (pojednostavljene) pridjevne sklonidbe — usp. paralelne genitivne oblike
edinago / edinogo -—, a što se tiče osnove s poluglasom ili nepostojanim a, s njome se
rijetko susrećemo (ali potvrđen je i oblik eden'!).

 

 

1 Iznimna je pojava i izostanak sklonidbe, kao u jednoj varijanti našega trećega primjera:
edims ot d'va na deste. Ona nas već uvodi u područje sintakse. Prema očekivanju, takvi su
slučajevi češći u starohrvatskom, kako to zomo pokazuju ne samo varijante u BL i RL koje na
spomenutim mjestima uvijek glase jedan od dvanadeste odnosno jedan od dvanadesete,
nego i sporadične (u iduća dva primjera lokativne) potvrde s brojem 2*_u RL:

5) Mt 2240
(a) v siju d'viju zap(o)v(č)du
(b) v ovih dviju zapovideh
(e) v ove dvije zapovijedi

(6) Mt 262
(a) po dvoju dnu

(b) po dviju dneh
(e) po dvadni

  

1HI. Prethodni primjeri pokazuju da je u starohrvatskom — za razliku od HCS — uobičajena
sljedeća novina: zamjena dvojine množinom (usp. v ovih dviju zapovideh, po dviju dneh).
Broj pritom zadržava dvojinski oblik (dviju). Štoviše, katkada za sobom povlači i sklonidbu
broja 3 (varijanta iz RL: triju u idućem primjeru). Osim toga, broj 3 katkada gubi svoj tipičan

 

3 Poznato je da u HCS apostrof nema fonološku vrijednost nego se mehanički umeće među suglasnike,
što znači da se njegovo mjesto samo slučajno poklapa s mjestom staroga poluglasa

>_ Više o mogućoj semantičkoj razlici između ta dva broja vidi u Suprun 1977, dok se značenja *dva" i *oba"
do danas nisu izjednačila.

“ Ta ivrdnja stoji barem načelno. U sklopu neke druge, srodne teme bilo bi zanimljivo istražiti ima li u

našim glagoljskim tekstovima i suprotnih primjera (1j. s deseticama ispred jedinica), kakve donosi

Marti u svojem članku posvećenom izražavanju brojeva u staroslavenskim glagoljskim rukopisima

(Marti 1999: 200).

1 u suvremenom su hrvatskom, kako pokazuje i sam ovaj navod, mogući takvi primjeri. Više o

(ne)sklonjivosti brojeva dva, tri i četiri uz prijedloge v. u Grubišićevu članku u kojem on donosi pregled

mišljenja brojnih drugih autora (Grubišić 1994).