SLOVO, sv. 37 (1987), 117-122, Zagreb 1987. UDK: 808.101:801.551+.22"13/14"

IZ MORFOLOGIJE
CRKVENOSLAVENSKOG JEZIKA HRVATSKE REDAKCIJE

Jasna VINCE-MARINAC, Zagreb

Problematici glagolizma u Hrvata može se pristupiti, i doista se pristupalo i pri-
stupa se, iz različitih uglova. Istraživači ga osvjetljavaju kao kulturno-povijesnu
činjenicu, kao dio ćirilometodskog nasljeđa i produkt društveno-političkih i gospo-
darskih prilika u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Često ga s pravom izdvajaju kao ose-
bujnu književnu pojavu. Brojna su i raznorodna istraživanja obavljena: povijesna,
tekstološka, paleografska, jezična i mnoga druga. Interes koji je mene vodio u ovom
radu prvenstveno je lingvistički. Time je opseg proučavanja već znatno sužen. Još
uže, riječ je o deklinaciji imenica u crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije,
odnosno o gramatičkim kategorijama koje su za nju relevantne.

U vezi s određivanjem predmeta istraživanja nameće se i pitanje izbora korpusa.
Naglašeno je već više puta posebno mjesto koje u sklopu hrvatske srednjovjekovne
pismenosti pripada liturgijskim kodeksima nastalim — bilo prepisivanjem, bilo pre-
vođenjem — na glagoljaškom terenu tokom 14. i 15. stoljeća. Upravo će nam oni,
ili preciznije, njihov dio, poslužiti kao izvor podataka. Za jezična bi proučavanja
izbor nekog drugog odsječka naše srednjovjekovne baštine bio još zanimljiviji:
tu bi zbornici svojom šarolikošću pružali nesumnjivo bogatiju građu. Kada je, me-
dutim, riječ o radu koji ima zadatak da istražuje upravo crkvenoslavensku normu
koliko se ona sačuvala unutar hrvatskog glagolizma, njihova je eklektičnost, koja
se očituje i u znatnim jezičnim kolebanjima, u čestom miješanju (pa bilo to i u
stilističke svrhe) raznorodnih jezičnih crta — crkvenoslavenskih, čakavskih, pa i
kajkavskih — otežavajuća, dok je relativna ujednačenost pojedinih priloga sadrža-
nih u liturgijskim knjigama izraz jedinstvene norme. Moramo ipak naglasiti —
relativna ujednačenost — jer ti prilozi, iako načelno jezično jedinstveni, ipak zr-
cale raznolikost na svim jezičnim razinama diferencirajući tako ne samo kodekse
međusobno, nego i pojedine partije istih kodeksa. Ta nas spoznaja, ipak, ne spre-
čava da u raznolikosti tragamo za zakonitostima, jer to i jest zadaća jezičnog opisa.

 

117