Eduard Hercigonja: Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti...
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 25 (1999), str. 123-140

 

'UDK 808.62 (091)
Izvorni znanstveni rad

Primljen 18. listopada 1999.
Prihvaćen za tisak 22. prosinca 1999.

Eduard Hercigonja

Božidara Magovca 47
10010 Zagreb

Dvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke
neliturgijske književnosti XV. stoljeća
(raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468.

i primjera iz 'acta croatica' )

Članak je posvećen opisu i problemima funkcioniranja dvojine kao ele-
menta gramatičke kategorije broja u jeziku Petrisova zbornika (1468), naj-
značajnijega kodeksa glagoljaške neliturgijske književnosti XV. stoljeća.
Razmatraju se i primjeri uporabe dvojine iz pravnih tekstova - čakavšti-
nom pisanih hrvatskih listina razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka.

Zbomnike neliturgijskog sadržaja mlađeg tipa! - među kojima je,
opsegom i sadržajem najreprezentativniji Petrisoo zbornik (dalje Pz) iz
god. 1468. — što su nastajali kao plod napora 'rukp grčšničihe' skromnih
glagoljaških 'pisaca' i 'supisaca' kasnoga srednjovjekovlja, obilježava spe-
cifična jezična fizionomija. Najčešće nejedinstven i slojevit književnoje-
zični ustroj tih, tematski i sadržajno raznovrsnih, miscelanea, na protegu
od kraja XIV. do početka XVI. stoljeća bit će, naime, ostvarivan u okvi-
rima triju mogućnosti: hrvatskocrkvenoslavenskim jezikom (prijepisi starijih
matica, na stupnju pomlađenosti višem od onoga što se očituje u jeziku
liturgijskih kodeksa; tip sve rjedi od polovice XV. stoljeća), hibridnim, ča-
kavsko-hrvatskocrkvenoslavenskim jezikom (čakavska osnovica impregni-
rana izrazito neujednačeno - s obzirom na čestoću - nekim elementima
hrvatskocrkvenoslavenskog sustava u funkciji stilem4), čakavštinom (po-
nekad uz nasloj i najizrazitijih kajkavskih razlikovnih obilježja: kaj,
prijedložno-prefiksalno vu/vu-, prez. bu, buš, bumo i dr.). Bez obzira na tu

 

1 Podrobnije o tom korpusu rukopisa v. u mojoj knjizi Srednjovjekovna književnost,
Zagreb 1975, str. 198-209 i 430 (bilj. 3)

123