GLAGOLJSKA VERZIJA PUNE REDAKCIJE PAVLOVE
APOKALIPSE IZ OXFORDSKOG KODEKSA
Ms. Can. lit. 414

Eduard Hercigonja

U kontekstu još uvijek nedovoljno istraženih i ocijenjenih razvojnih
tendencija glagoljaške književnosti kasnog srednjeg vijeka posebno mjesto,
nesumnjivo, pripada nastojanjima — često anonimnih — autora da prošire
horizontalni domet svoje književne djelatnosti u smislu njena prilagođavanja
sve intenzivnijim i raznovrsnijim potrebama svakodnevne duhovničke prakse.

Najizrazitiju manifestaciju te težnje da se glagoljaškom svećenstvu pruže
spisi čiji bi tematski diapazon prelazio okvire tradicionalne funkcionalnosti
tekstova namijenjenih oficijaturi, čitanju u duhovničkom kolegiju, pred-
stavljaju neliturgijski kodeksi 14—16 st.! Zamišljeni i komponirani kao
manuali, koji su uglavnom trebali služiti teološkom i općem obrazovanju
svećenika i svećeničkog podmlatka te pučkoj katehezi, ovi veliki eklektički
rukopisi inicirali su istovremeno i formiranje novih shvaćanja o prirodi knji-
ževnog jezika proznih spisa? u glagoljaškoj knjizi. Komunikativnost cijelog
tog kompleksa naše medievalne neliturgijske književne produkcije izražena
je, naime, ne samo u općoj orijentaciji njena repertorija nego — a to je
suštinski nov kvalitet? — i u prekidu s tradicijom koja je kodificirala upo-
trebu staroslavenskog jezika kao isključivog sredstva književnog izraza. U
teološko-didaktičkim i moralizatorskim člancima; molitvenim formulama,
ritualnim uputama, propovjedima s »ekšemplima«, apokrifima, legendama,

1 Osim zbornika tipa Code slave 73 pariške Nacionalne biblioteke (u kojem ima i
liturgijskih tekstova), Ivančićeva, Vinodolskog, Zgombićeva, Kolunićeva, Petrisova, Tkon-
skog, Grškovićeva i dr. ovdje valja uvrstiti i tematski jedinstvene rukopise: Zrcalo, Cvet
ot krćposti, Blagdanar, Kvadrigu, Antonin, Disipul, nesačuvane knjige legendi i sl.

3 Na trajniju — i vrlo ranu — prisutnost tih novih tendencija u poetskim tekstovima
koji, od samog početka, izrastaju iz strukture narodnog jezika, s izvornim rimarijem, upućuju
čakavski dvanaesterci i osmerci u kolofonu Novakova misala (1368), stihovi legende o sv.

u Pariškom Code slave 11, prijevod Pjesme nad_pjesmama u glago-
ima i misalima, i cijela rimovana produkcija (šekvencije, obredne pjesme,
plačevi, prikazanja) hrvatskih glagoljaša sačuvana pretežito u zbornicima. Izuz:tak je —
kao što su utvrdili J. Hamm i M. Pantelić — donekle prepjev Dies irae (Berlinski misal
1402. g.) u kojem se sreću i crkvenoslavenski leksički elementi što je i razumljivo s obzirom
ma to da je ta pjesma predstavljala dio obreda za mrtve.

3 Poseban problem predstavlja upotreba narodnog jezika u glagoljskim javnim i pri-
vatnopravnim dokumentima.

 

 
   

14 RADOVI STAROSL. INSTITUTA 209