SLOVO, sv. 59 (2009), 123-133, Zagreb 2009. UDK_ 003.349.1(497.5 Konavle) 10"
930.27(497.5 Konavle)

 

NOVO ČITANJE HRVATSKOGA GLAGOLJSKOGA
KONAVOSKOGA NATPISA IZ 11. STOLJEĆA

Marica ČUNČIĆ, Zagreb

Čitanje Konavoskoga natpisa objavili su 2001. godine Niko Kapetanić i Mateo Žagar. Ovi
autori prvi dio najjužnijega hrvatskoga natpisa čitaju na sljedeći način: fisJkl[e]sa goneslavo
 gospoim, i stavljaju ga u 11, st. Godine 2005. Gordana Tomović je prvi dio natpisa pročil
& kl[i]sa(r)hn ne sl(č)pac» ho(žld(») bos m i pretpostavlja da je to srpski natpis iz 13
Žagar ponovno objavljuje 2009. god. čitanje iz 2001. Autorica ovoga članka donosi novo čitanje
prvoga dijela natpisa koje glasi: € kl[e]sa to na slčpo to 6 koim» odnosno ja klesa to na slijepo,
toja, koin. Klesati na slijepo i danas znači klesati bez predloška ili nacrta. Koin je kroatizirana
grčka riječ xond; koja znači običnu, neposvećenu osobu, i svjedoči o utjecaju grčkoga jezika
u 11. st. u Konavlima. Klesar dakle nije bio ni redovnik ni svećenik, nego laik koji se toliko
ponosi što zna pisati glagoljicu da tu činjenicu zapisuje u kamen. Paleografska se analiza sastoji
\od komentara na prijašnja dva čitanja i od slika slova prvotnoga i novoga čitanja.

Ključne riječi: hrvatski glagoljski Konavoski natpis, 11. st., novo čitanje.

   

   

 
      

   

 

 

Pripremajući članak o glagoljskome natpisu iz Župe dubrovačke (NŽD)
iz 11. st. koji je 2007. godine pronađen kraj crkve sv. Đurđa između sela
Bujića i Petrače, usporedila sam ga s našim najstarijim glagoljskim spome-
nicima.'! Među njima je kao važan komparativan paleografski izvor bio i
Konavoski glagoljski natpis (KN) koji je 1990. pronađen u Konavlima. Oba
natpisa su iz južnoga hrvatskoga područja na kojemu je svaki nalaz glago-
ljice velika rijetkost i stoga im treba posvetiti veliku pozornost i pomno ih
obraditi.?

! ČUNČIĆ, M.; M. PERKIĆ 2009. Natpis Župe Dubrovačke, Slovo 59: 77-122.

* _KN sam držala u rukama 1998. godine prilikom gostovanja u Dubrovniku kad me gospo-
din Niko Kapetanić odveo svojoj kući u Župu dubrovačku i odmotao pomno zamotan mali
bijeli dragi kamen pronađen kod sela Dunave prilikom rušenja crkve Male Gospe, smje-
štene ispod tvrđave Soko. Natpis se sada čuva u Arheološkom muzeju u Dubrovniku,

123