M. ČUNČIĆ, Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga 'SLOVO 59 (2009)

Prvu objavu o pronalasku toga najjužnijega glagoljskoga natpisa napisali
su 1999. Branko Fučić i Niko Kapetanić.* Autori se nisu upuštali u paleo-
grafsku analizu, napisali su jedino da, osim glagoljice, KN ima i nekoliko
ćiriličkih slova.“ Međutim naša je paleografska analiza to opovrgla. Autori
datiraju natpis u 11.-12. st. između ostaloga i na temelju trokutaste morfolo-
gije slova, pozivajući se na moju teoriju koja pretpostavlja da je trokutasta
glagoljica starija od okrugle.“ Poslije toga su 2001. god. Niko Kapetanić i
Mateo Žagar napisali članak s paleografskom analizom i dali svoje čita-
nje.“

'Uspoređujući NŽD i KN naišla sam na razlike između njihova i mojega
čitanja KN-a.

 

Slika 1. Fotografija prvoga dijela Konavoskoga natpisa
Figure 1. Picture of the first part of the Konavle inscription

+ FUČIĆ B; N. KAPETANIĆ 1999: 7-11.

+ U razgovoru s g. Nikom Kapetanićem u Dubrovniku 2009. saznala sam zašto Branko Fučić
nije pročitao taj natpis: rekao je da to nije njegov tip glagoljice

* Isto: 89.

“ KAPETANIĆ N.; M. ŽAGAR 2001: 42. U tome je članku g. Niko Kapetanić dao svoje
čitanje (prvoga dijela) natpisa a Žagar je dao paleografsku analizu slova.

124