T. Kuštović + IZ SUVREMENIH TEKSTOLOŠKIH PROUČAVANJA GLAGOLJSKIH... + 121-135

prikažem povijest tekstoloških proučavanja glagoljskih spomenika, potrebno
je podsjetiti na određivanje tekstologije odnosno kritike teksta kao pomoćne
filološke discipline koja se bavi proučavanjem književnog ili znanstvenog
rukopisa, odnosno teksta radi utvrđivanja njegove povijesti i autentičnosti.
Funkcija tekstologije opremanje je tekstova podacima radi objavljivanja i
drugih istraživanja (Hrvatski enciklopedijski rječnik 2002: 1313).

U to kako su se provodila tekstološka proučavanja glagoljskih spome-
nika detaljno nas je uputio profesor Eduard Hercigonja. Još u knjizi Nad
iskonom hrvatske knjige (1983) on u predgovoru kaže da je potrebno dublje
i šire nego što je to učinjeno do pedesetih godina dvadesetog stoljeća zadrijeti
u složenu problematiku jezika srednjovjekovnih kodeksa i otkrivati u njima
elemente hrvatskog književnojezičnog kontinuiteta, baviti se pitanjima
ortografije, koja su do tada ostala netaknuta, te područjem stilematike starih
tekstova. U toj knjizi Hercigonja objašnjava kako se hrvatskoglagoljsko
srednjovjekovlje proučavalo u književnoj historiografiji od 1850. do 1970.
godine. Metodologija se u prvom razdoblju (50-ih godina) temeljila na
skupljanju i izdavanju izvora kao pripremnom stupnju koji prethodi filološkoj
analizi i sveukupnoj sintezi. Nakon dostignute kvantitete prelazi se na novu
istraživačku kvalitetu, a to uključuje nekoliko segmenata: književnopo-
sno usustavljivanje i kritičku estetičko-vrijednosnu prosudbu onoga što
“je bilo raspoloživo (Hercigonja 1983:13). U tom je vremenu započela filo-
loška, pozitivistički monovalentna metoda interpretacija pojava.? Teksto-
loško-kritičkim izdanjima hrvatskoglagoljskih spomenika bavili su se nakon
toga mnogi istraživači, i strani i domaći, a ovom ću prilikom spomenuti
samo odabrane radove njih nekoliko. Jedan od njih bio je Josef Vajs. Njegovi
znanstveni radovi obuhvaćaju tekstološke analize (što u prvom redu podra-
zumijeva biblijski sadržaj), povijesno-liturgijske, jezične i paleografske ana-
lize. Priredio je nekoliko kritičkih izdanja starozavjetnih biblijskih knjiga
iz naših glagoljskih rukopisa.? Na temelju morfoloških, sintaktičkih i lek-
sičkih osobina proučavanih tekstova donosi zaključke o starosti rukopi-

 

 

 

 

Hercigonja 1983: 11-121. On u radu predstavlja istraživanja: Ivana Broza, Đure Šurmina,
Matije Murka, Dragutina Prohaske, Franja Poljanca, Vatroslava Jagića, Ivana Mil
Maretića, Rudolfa Strohala, Stjepana Ivšića i drugih.

Staroslavenska akademija u okviru je publikacije Glagolitica pokrenula seriju studija Analecta
Sacrae Seripturae exantiquioribus codicibus glagoliticis u kojoj je Josef Vajs priredio
starozavjetne biblijske knjige: Joba, Rutu, Ekleziasta i sedam od dvanaest malih proroka: Joela,
Hošeu, Habakuka, Sefaniju, Hagaja, Zahariju i Malahiju. Danas se zna da je Vajs pripremao
za objavljivanje ostalih pet malih proroka iz glagoljskih liturgijskih knjiga (Nazor: 2004: 25).

 

  

 

   

 

122