FILOLOGIJA 62, Zagreb 2014

UDK 003.349:811.163.4*3:27-282
Izvorni znanstveni članak

Primljen 1.V.2013.

Prihvaćen za tisak 24.IX.2013.

Tanja Kuštović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku

Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb
tanja.kustovic&zg.t-com.hr

JEZIK HRVATSKOG PROTESTANTSKOG
CIRILICKOG NOVOG ZAVJETA (1563.)
PREMA HRVATSKOGLAGOLJSKOJ TRADICIJI

U radu se analizira jezik ćirilicom otisnutoga Novoga zavjeta (1563.) u od-
nosu na starije hrvatskoglagoljske tekstove. Na temelju analize glago-
la u Evanđelju po Mateju u protestantskom ćiriličkom Nopomi zavjetu s
protestantskim glagoljskim Novin zavjetom (1562.—1563.) i usporedbom
s tiskanim misalima: Kožičićevim Misalom hruackim (1531.), Modruškim
misalom (1528.), Senjskim misalom (1494.), Prvotiskom misala (1483.) poku-
šat ću ustanoviti koliko se ćirilski tekst razlikuje od tih glagoljskih tek-
stova, te znače li razlike drugačiju jezičnu koncepciju u odnosu na do-
tad otisnute misale.

Najvažnije djelo protestantske književnosti je prijevod na hrvatski je-
ik Novoga zavjeta (1562.—1563.), tiskan glagoljicom i ćirilicom. Prevodite-
lji teksta na hrvatski jezik bili su Stipan Konzul i Antun Dalmatin. Dosa-
dašnja jezična istraživanja protestantskih knjiga pokazala su da su »pre-
voditelji bili svjesni činjenice da njihov jezik u NT nije normirani sustav je-
zika u današnjem smislu. Njihov princip jest biti narodu maksimalno ra-
zumljiv. Zato i kažu da su u prijevodu, »tlmačenju«, NT upotrijebili >pri-
proste« (jednostavne), -navadne razumne« (uobičajene razumljive), »opće-
ne« (opće), »vsagdanje sadašnjega vrimena besede« (svakidašnje sadašnje-
ga vremena riječi.« (Jembrih 2007:79).' Radoslav Katičić utvrđuje:

   

 
  

1 Nastojeći što bolje objasniti jezik protestantskih knjiga, A. Jembrih citira Stanisla-
usa Hafnera: »Što se konkretnoga jezika hrvatskih prevoditelja u Urachu tiče, dobro je
primijetio Stanislaus Hafner, kad piše: >Tako nitko među jezičnim tvorcima reforma-
cijskog razdoblja, pa tako ni oni hrvatski, nije nastojao stvoriti neki novi, jedinstveni
razgovorni jezik, nego su se služili jezikom koji će svima biti razumljiv, preuzet iz sva-

115