OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 66 (2016)

Latinički prijepis glagoljskoga izvornika izradili su Tanja KUŠTOVIĆ,
Vesna BADURINA STIPČEVIĆ i Mateo ŽAGAR. Autor njegove koncep-
cije Mateo ŽAGAR obrazlaže primijenjena načela u poglavlju naslovljenu
Slovopis i ortografija u glagoljičkom »Novom testamentu« (1562.): načela
latiničkog prijepisa, s posebnim osvrtom na funkcionalnost rješenja koje
su odabrali hrvatski protestanti. Odlučivši slijediti osnovnu namjeru iz-
danja, autori latiničkoga prijepisa željeli su osigurati njegovu dostupnost
što širem krugu čitatelja, zbog čega su pri priređivanju izvornika odabra-
li kombiniranu metodu. Drugim riječima, od transliteracije uobičajene u
znanstvenim i stručnim krugovima odstupili su većim iskorakom prema
transkripciji u pojedinim rješenjima (npr. bilježenje protetičkoga / ispred
početnoga e, kao u est > jest), no pritom su nastojali uspostaviti što jasnija
i dosljednija načela, prema kojima svaki istraživač može lako rekonstrui-
rati stanje iz izvornika. Primijenjena načela latiničkoga prijepisa gotovo se
potpuno podudaraju u obama svescima; jedina je iznimka uvođenje grafij-
skoga razlikovanja dvaju znakova (apostrofa) za nekadašnji poluglas (jer)
u drugome izdanju

Alojz JEMBRIH, trenutačno zasigurno najbolji poznavatelj djelatnosti
hrvatskih protestanata, ujedno je i autor pogovora objavljena na kraju prvoga
dijela, naslovljena »Novi testament« (1562., 1. dio) u prevoditeljskom i kul-
turološkom vidiku, u kojemu ponovno — na tragu svojih prethodnih radova o
toj temi — pobliže predstavlja okolnosti nastanka toga najopsežnijeg izdanja
i najzahtjevnijeg »projekta« uraške tiskare na glagoljici, a koji pogovor va-
lja promatrati kao cjelinu s opsežnim pogovorom otisnutim 2007. godine uz
pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta. S obzirom na složenu organiza-
ciju poslova u tiskari smještenoj u dvorcu Amandenhof kraj Uracha — koju
je ustupio wiirttemberški vojvoda Krištof, a pokrenuo barun Ivan Ungnad,
ostavši zapamćen ne samo kao njezin vlasnik nego i najvažniji novčani po-
dupiratelj — Jembrih predlaže da bi se moglo govoriti o Ungnadovoj tiskari
u Urachu ili čak o Ungnadovu biblijskom zavodu u Urachu jer je dvorac,
unatoč tomu što je ponajprije bio namijenjen tiskarskoj djelatnosti, uključi-
vao i prevođenje Biblije i drugih priručnika na hrvatski jezik. Premda je u
svim djelima naveden Tiibingen kao mjesto izdanja — prema tada uvriježe-
nu načelu navođenja najbližega sveučilišnoga grada — Jembrih ističe da su
hrvatska protestantska glagoljička i ćirilička djela (dakle i Novi testament)

234