VIJESTI

što je turska vojska osvojila Modruš,
morao pobjeći u Novi, a zatim se 1529.
godine skloniti u Rijeku gdje je i po-
krenuo tiskaru. U njoj je od prosinca
1530. do svibnja 1531. godine tiska-
no šest (dosad poznatih) glagoljskih
knjiga: Psaltire', Oficii blaženie devi
Marie, Misal hruacki, Knižice krsta",
Knižice odb žitić rimskihe arhierčovs i
cesarovs' te Odb bitić redovničkoga kni-
ce'. Kožičićevo pokretanje glagoljske
tiskare u vrijeme kada je postojala opa-
snost da jedan narod sa svojom vjerom
i kulturom posve nestane ili se asimilira
s drugim narodima, njihovom vjerom
i kulturom, pokazuje da je Kožičić uz
svoju crkvenu službu bio jednako od-

 

' Pretisak je objavljen 1976. godine u
izdanju Kršćanske sadašnjosti. Transkri-
birani tekst priredio je Leonard Tandarić,
a pogovor napisala Anica Nazor

Pretisak, trankripciju, komentar i rječnik
Knjižica krsta priredila je Anica Nazor
1984. godine u izdanju Cankarjeve
založbe.

* Giinther Tutschke izdao je 1983. godine
tekst u latiničnoj transliteraciji u knjizi
Die glagolitische Druckerei von Rijeka
und _ ihr — historiographisches — Werk.
Knižice od žitič rimskih arhierčov i
cesarov (Miinchen: Otlo Sagner), a zatim
su Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i
cesarov objavljene 2007. godine u izdanju
Sveučilišne knjižnice Rijeka. Latiničnu
iranskripciju — glagoljskoga — teksta,
predgovor i uvod priredila je Anica Nazor.
Od bitija redovničkoga knjižice izdali
su Državni arhiv u Rijeci i Družba
»Braća hrvatskoga zmaja« 2009. godine,
a latiničnu tanskripciju glagoljskoga
teksta, uvod i rječnik priredila je Anica
Nazor.

 

  

SLOVO 62 (2012)

 govoran za kulturu i narod uopće, ista-
knuo je Bogović. U izlaganju Hrvatska
u doba Šimuna Kožičića Benje s po-
sebnim osvrtom na (tadašnju) Rijeku
Petar STRČIĆ osvrnuo se na političke
i društvene prilike Kožičićeva djelova-
nja u gradu, tada pod Habsburgovcima
i upravom Pulske biskupije, u kojem
se čuvalo glagoljanje i u kojem je mo-
druški biskup Benja, u izbjeglištvu pred
turskom vojskom, uz pomoć dvojice
tiskara Talijana, objavljivao glagoljske
knjige. Tri svjedoka Krbavske bitke,
ujedno i znamenite osobe povezane
idejom čuvanja hrvatske kulture, oso-
bito glagoljaške, bili su predmetom
izlaganja Tri velika svjedoka povijesne
istine: pop Martinac, knez Bernardin
i biskup Kožičić Irvina LUKEŽIĆA.
Knez Bemardin Frankapan, sudionik u
boju, podupirao je i glagoljaški skripto-
rij u Grobniku koji je vodio glagoljaški
pop Martinac Lapčanin, autor zapisa u
1I. Novljanskom brevijaru o tragediji
na Krbavskom polju, kao i djelovanje
biskupa Kožičića, koji je o posljedica-
ma bitke izvijestio u Rimu u jednom od
svojih znamenitih govora.

Sljedeća dva izlaganja svratila su
pozomost na vrijedne slavenske ru-
kopise i tiskane knjige u Italiji, među
kojima su i Kožičićeva izdanja, te na
jezik glagoljskih knjiga 16. stoljeća. Od
kraja 70-ih godina 20. stoljeć

 

ća u Itali
se sustavno opisuju zbirke slavenskih
rukopisa i ranih tiskanih knjiga, ispr-
va u Vatikanskoj apostolskoj knjižni-
ci (Biblioteca Apostolica Vaticana), u
Papinskome_orijentalnom institutu u

367