anica nazor

HRVATSKOGLAGOLJSKI
RUKOPISI
IZVAN DOMOVINE

Haben sua fata libeli (knjige imaju svoju sudbinu). Tako
je pojedine rukopisne glagoljske knjige, pa i čitave zbirke
glagoljskih rukopisnih knjiga, sudbina odvela u različite knji-
žnice i arhive svijeta, pa se one danas čuvaju izvan svoje do-
movine. Samo se za rijetke zna kojim su putovima stizale u
današnja odredišta, za neke se nagađa, a za neke se opet ništa
ne zna.

Zna se da je već u 17. stoljeću, upravo god. 1627. u Rim
poslano najmanje šest glagoljskih kodeksa (tri misala i tri
brevijara), od kojih barem četiri s otoka Krka. Poslao ih je za-
darski nadbiskup Oktavijan Garzadoro u Kongregaciju »De
propaganda fide« i ondje su trebali poslužiti u pripremanju
novih liturgijskih knjiga za glagoljaše!. Koncem 18. stoljeća,
svakako poslije god. 1772, u knjižnicu Propagande dospio
je rukopis Zrcalo žakna Luke iz 1445, napisan u Vrbniku na
otoku Krku, gdje je bio do 1772, kada je prešao u vlasništvo
osorskog arhiđakona Mateja Sovića. God. 1900 papa Leon
XIII dao je prenijeti sve glagoljske rukopise iz Propagandina

55