menika. čak je biskup Mahnić, nakon neuspjelih po-
kušaja da od vlade dobije pomoć za osnivanje mu-
zeja, odlučio da pokraj svoga dvora uredi lapidarij
kao što je već besplatno ustupio vlastite prostorije
u biskupskoj palači za tiskaru Kurykta, u kojoj su
djelimice tiskana i »Glagolitica«. Na Mahnićev poti-
caj vodila se skromna akcija pribiranja glagoljskih
rukopisa. Na njegovu inicijativu Staroslavenska aka-
demija uputila je g. 1910. preko novina poziv župnici-
ma, učiteljima i drugima da prepisuju i šalju Akade-
sve glagoljske spomenike svoga kraja. Odaziv
je bio dobar. Biskup se brinuo i za što bolje sprema-
nje svećeničkih kandiđata za službu u glagoljskim
crkvama. Brinuo se za usavršavanje kadrova u staro-
slavenskom jeziku i slao neke svećenike na Bečko sve-
učilište da slušaju predavanja iz staroslavenskog je-
zika. Jednom riječju biskup Antun Mahnić svom je
dušom potpomagao glagoljicu i osobno je studirao.
A studij glagoljice nije mu bio lak: »Strašno sam
moral studirati, noben ispit ni bil za me taho hud,
kakor to delo; vse sem moral sam iskati, vse doku-
mente sam nači in proučiti. Bilo je res hudo«, priz-
navao je svom prijatelju župniku Brencetu. Njegov
biograf Ignacij Radić kaže: »Kad su se hrvatski bis-
kupi g. 1906. na poziv Svete Stolice sastali u Rimu
da vijećaju o glagoljici, biskup se Mahnić poput sve-
tog Ćirila i Metoda toliko zauzeo za glagoljicu da su
prisutni rimski kurijalci ostali naprosto osupnuti«.
A zbog glagoljice je mnogo i trpio i bio optuživan.
Sjećajući se danas smrti krčkog biskupa Antuna Mah-
nića, možemo reći da je on osnivanjem znanstvene
institucije za proučavanje glagoljice omogućio objav«
ljivanje raznih hrvatskih glagoljskih tekstova, a te
zasluge nisu male. Na području slavenske liturgije
Staroslavenska akađemija u Krku i njezin osnivač
na području slavenske liturgije budili su svijest o po-
trebi njezina proširenja na sve hrvatske katolike. Sta-
roslavenska akademija u Krku Mahnićevo je djel
on ju je utemeljio i biskupovom smrću Akademiji
je rad prestao. Tek tridesetak godina poslije Mahni-
ćeve smrti ponovno je oživljena institucija sa zadat-
kom da proučava i izdaje glagoljske (i ćirilske) spo-
menike, tj. onsovan je Staroslavenski institut u Za;
rebu koji nastavlja i proširuje znanstvneo+teoretski
program Mahnićeve Staroslavenske akademije u Kr-
ku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o krleži,
claudelu i o
ideološkoj
prosudbi
umjetnosti

Nakon nekoliko napisa_o Krleži
u »Glasu Koncila« i »Svescima«
autor tih napisa je s mnogo st
na dobio vrlo oširo izrečene i na-
pisane »napomene« koje su, gene:
ralno uzevši, imale slijedeći smi.
sao: »Da li 'Krležino djelo (mark-
sističke ideologije) može biti hr-
vatskom katoličkom intelektualcu
djelo hrvatske istine u duhovnom
smislu?« Isti nepotpisani _>hrvat-
ski intelektualac« piše da je spre-
man_pokazati nekoliko iština o
Krleži koje bi mogle konkretno do-
kazati besmislenost bilo kakvog, pa
tako i mog poziva na čitanje Mo-
roslava Krieže. Taj, dakle, intelek-
tualac, ima u džepu spremne doka-
ze kojima će u prah pretvoriti Kr-
ležino umjetničko djelo, i sve to
učinit će on oslanjajući se očito
ma_ jednu drugu ideologiju. Dakle
jednom ideologijom ovaj_»ideolog«
ruši drugu, a pri tom je tvrdo i
pravednički uvjeren da govori i ra-
spravlja o literaturi. O svim_ tim
stanovištima koja se nepotpisana
šalju redakcijama gore spomenu-
tih listova ne bi imalo smisla ras-
pravljati kad ne bi bile izraz jed-
ne zaista šire i proširene klime mi-
šljenja »katoličkog« svjetonazora.
A ne treba ih zaboravljati ili igno-
rirati ponajprije zbog toga što je
moć osnovne i »proširene reprodu-
kcije« tih i takvih stavova poprili-
čno velika. Prije svega autoru o-
vog napisa totalno je nejasno što
bi to trebao biti >katolički intelek-
tualac« i po čemu bi se on, ako je
intelektualac, razlikovao od' drug
intelektualca. Odmah zatim nailazi.
mo na mišljenje koje umjetnost je-
dino i samo doživljava kao ideolo-
giju, O_ tome da umjetnost nije
ideoiogija, nego nešto drugo, a
za to drugo što obično definiramo
kao »umjetnost riječi« treba imati
i duha i sluga, nemoguće je a i ne-
potrebno uvijek iznova pisati. No
simptomatičan je napor da se um-
jetnost doktrinizira; taj napor &
videntno ukazuje i pokazuje da se
on ne usredotočuje samo na knji-

121