O jeziku glagoljaša

(Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša, Matica hrvatska,
Zagreb, 2008.)

Tanja Kuštović

Sam nas naslov ove knjige upućuje na to što je autor proučavao i koje
će spoznaje s nama podijeliti. Kad se kaže jezik glagoljaša, ne ra-
zlučuju se vrste tekstova, odnosno ne specificira se je li riječ o poeziji
ili prozi, o liturgijskom ili neliturgijskom, o beletrističkom ili o prav-
nom tekstu, o zapisu koji je otisnut ili pisan rukom ili možda uklesan u
kamenu. U ovoj je knjizi riječ o jeziku tekstova svih vrsta. Naravno, o
jeziku glagoljaških tekstova ne može se unutar jednog naslova govoriti o
svemu, pa je autor knjigu podijelio u trinaest tekstova u kojima obrađuje
pojedine jezične probleme.

U tekstu Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga jezika autor nas vodi na
»izložbu« početaka hrvatske pismenosti. Tu govori o činjenici da se hrvat-
ski jezik u srednjem vijeku bilježio trima pismima: glagoljicom, zapadnom
ćirilicom (bosanicom, bosančicom) i latinicom, pri čemu se glagoljicom
pisalo u 11. stoljeću, glagoljicom i bosanicom u 12. i 13. stoljeću, a svim
trima pismima u 14. i 15. stoljeću. Kasniju prevlast latinice na našem
prostoru objašnjava, između ostalog, i činjenicom što su latinske tekstove
Hrvati susreli prilikom doseljenja. No, kada je riječ o hrvatskom jeziku,
glagoljična pismenost je, u srednjem vijeku prevladavajuća. Dokaz za to su
tekstovi različite namjene. Damjanović predlaže shemu kojom se prikazu-
je kojim su idiomima pisani glagoljični tekstovi 15. stoljeća. Po toj shemi,
idiomi su: hrvatsko(staro)crkvenoslavenski kojim se pišu liturgijski teksto-
vi; čakavsko- crkvenoslavenskim amalgamom se pišu beletristički teksto-
vi, a čakavski se koristi za bilježenje pravnih, a povremeno i beletrističkih
tekstova. Autor nas analizom uvjerava da su glagoljaši znali staroslavensku
normu i da nipošto nisu bili neuki, što se često i u znanstvenim krugovima
donedavno moglo čuti i u filološkim radovima pročitati.

190 KOLO 3-4// 2009.